Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPKNFV 230223 27.2.2023 Záväzok Obce Plavnica poskytnúť krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou pôžičky... PALONCA s.r.o. 36451312  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.1.2015 Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom "Regenerácia centra... EKO SVIP, s. r. o. 36449717  322 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/PZ/2021 10.9.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre... Brantner Poprad, s.r.o. 36444618  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 2/2020 5.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci -... MIVASOFT, spol. s r. o. 36289906  21 591,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 KZ z 5.8.2020 7.4.2021 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k KZ Mivasoft 26.4.2021 Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS č. 1/2019 31.7.2019 Predmetom zmluvy ja audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018 podľa zákona č.... POVMART, s. r. o. audítorksa spoločnosť 36202924  870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSAudit1/2020 3.8.2020 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 podľa zákona č. 431/2002... POVMART, s. r. o. auditorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 20.10.2021 2.1. Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č.... POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 1038 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r. o. 36168475  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Licenčná zmluva 5/2016/Z 29.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je licencia k obrazovej reprodukcii od autora: Júliusa Nemčíka: GPB O... Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Zmluva Dodávateľská 28/3/22 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v... ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36 851 264  11 736,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00000577740 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP 542018 11.4.2018 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná , a. s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská EDM_LZ_101068242 19.4.2023 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Výchoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá OBJ č. 2/2020 24.2.2020 Uskutočnenie odbornej činnosti - poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania na... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 557/330/22P 27.12.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, dátum začatia: 01. 12. 2022, miesto... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2023/AZ/DV 27.2.2023 Predmetom je stanoviť práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa pri prevádzkovaní... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968   
Export do csv
Nastavenia cookies