Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.4.2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 365/330/20Pv 6.7.2020 Predmetom tejto zmluvy je: Dodávka vody verejným vodovodom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Odberateľská PZ č. 4107162672 25.7.2023 Poistná zmluva - poistený a poisťovateľ dojednávajú poistenie v rozsahu:
Bezpečné...
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s. 365 34 978  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoSOÚ 1/2020 19.6.2020 Predmetom Zmluvy o SOÚ_služby počítačových zariadení je spracovanie osobných údajov... COMCAS, s. r. .o. 36494721   
Detail Zmluva Dodávateľská 21052013 14.6.2013 Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu pre "Regenerácia... Numeral, spol. s r. o., Bardejov 36489671  11 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je zabezpečenie realizácie diela na predmet zákazky "Rekonštrukcia... NUMERAL, spol. s r. o. 36489671  35 977,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky... GMT projekt, spol. s r. o. 36484971  35 650,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2014 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, s. r. o. 36451312  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2015 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, spol. s.r.o. 36451312   
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZopNB 15.12.2020 Nájom nebytových priestorov pre rok 2020, nájomné po 50 % zľave poskytnutej prenajímateľom v... KABELOVKA, spol. s r. o. 36451312  1 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZopNB 10.12.2021 Na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Plavnici č. 54/2021 zo dňa 01. 12. 2021 sa... PALONCA s.r.o. 36451312  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPKNFV 230223 27.2.2023 Záväzok Obce Plavnica poskytnúť krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou pôžičky... PALONCA s.r.o. 36451312  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.1.2015 Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom "Regenerácia centra... EKO SVIP, s. r. o. 36449717  322 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/PZ/2021 10.9.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre... Brantner Poprad, s.r.o. 36444618  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 2/2020 5.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci -... MIVASOFT, spol. s r. o. 36289906  21 591,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 KZ z 5.8.2020 7.4.2021 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k KZ Mivasoft 26.4.2021 Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS č. 1/2019 31.7.2019 Predmetom zmluvy ja audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018 podľa zákona č.... POVMART, s. r. o. audítorksa spoločnosť 36202924  870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSAudit1/2020 3.8.2020 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 podľa zákona č. 431/2002... POVMART, s. r. o. auditorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 20.10.2021 2.1. Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č.... POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  1 000,00 EUR 
Nastavenia cookies