Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZDP zo dňa 11. 11. 2020 23.11.2020 Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do... innogy Slovensko s. r. o. 44291809  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská D kZoZDP 11.11.2020 Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do... inogy Slovensko s. r. o. 44291809  25.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D PZ 64 19.2.2021 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o druženej dodávke plynu za nižšie... innogy Slovensko s r. o. 44291809  28.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPPS 18.1.2022 Predmetom zákazky je poskytovanie služieb externého manažmentu v rámci projektu "Triedený... M.A. Company s. r. o. 44220316  13,331.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce na zákazke v rámci implementácie projektu:... C&S GROUP, s. r. o. 44101619  258,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.2.2018 Predmetom tejto zmluvy sú služby spojené s poskytovaním web-priestoru (WEBhosting) pre doménu:... Netix Solutions s. r. o 43783627  15.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ WEB je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Netix Solutions s. r. o 43783627   
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoN zo dňa 16.5.2011 31.10.2019 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme zo dňa 16. 05. 2011 takto: Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň 43315496  2,470.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNB 31122020 29.1.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov, predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č.... Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ 43315496  30.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 15.4.2021 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V. - Výška nájomného dopĺňa bod 7., a to v nasledovnom... Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň 43315496  106.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 3 28.2.2022 Predmet nájmu sa počnúc dňom 01. 03. 2022 rozširuje o 1 miestnosť 1.01-a (Šatňa) o výmere... Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ 43 315 496  30.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/4/2022 3.1.2023 Predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č. 217 – 8 miestností o výmere 119,89... Zdena Štupáková – VANILLA - CUKRÁREŇ 43 315 496  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2.1 MP/2013 22.5.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: Plavnica -... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 42181810  467,839.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 4 18.8.2015 Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. Zmena zmluvy odsek 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné... Ministerstvo Životného prostredia SR 42181810  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská KZP-PO4-SC411-2023-80/CVK4 22.8.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: FVE MŠ Plavnica. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810  37,662.67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.7.2017 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a schváleného rozpočtu na... Občianske združenie Deťom pre život 42171911  100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z o poskyt. právnych služieb 30.6.2014 Na základe tejto zmluvy sa právny zástupca zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc... JUDr. Rastislav Stašák , advokát 420 859 51  200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-CLLD-P788-512-003-006 11.7.2023 Predmetom Zmluvy o poskytnutí Príspevku je úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom... MAS "Horný Šariš - Minčol" 42 420 245  32,002.65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2017-23/46 25.6.2018 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  199,021.58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2021-72/36 28.3.2023 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  449,176.55 EUR 
Nastavenia cookies