Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Z o poskyt. právnych služieb 30.6.2014 Na základe tejto zmluvy sa právny zástupca zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc... JUDr. Rastislav Stašák , advokát 420 859 51  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2017-23/46 25.6.2018 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  199 021,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2021-72/36 28.3.2023 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  449 176,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 24.9.2021 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40321975  1 154,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.11.2013 Zmluva o dielo - predmetom je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie osvetľovacej sústavy 3... Martin Bujňák KAMEL - elektroslužby 40291952  6 591,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod. 1 21.4.2022 Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov v ČLÁNKU V. VÝŠKA... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40 321 975  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS MOM 21.1.2021 Zmluvné strany uzatvárajú na základe §269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o... Ľubovnianska nemocnica, n. o. 37886851  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská RZoPS - MOM 11.2.2021 Zmluvné strany uzatvárajú na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o... Ľubovnianska nemocnica, n. o. 37886851  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPNP č.1 1.6.2020 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory v budove základnej... Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie 37872923  5,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.5.2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  39 887,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.9.2014 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  76 474,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2017 Vlastník dáva správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  7 428,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.10.2017 Predmetom tejto zmluvy je prevod správy dlhodobého hmotného majetku obce Plavnica. Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  139 619,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSMO 30.10.2020 Vlastník dáva správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok Základná škola s materskou školou Plavnica 37872915  163 018,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z1472021 11.8.2021 Zmluva o zverení majetku obce do správy - vlastník zveruje správcovi do správy dlhodobý... Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  122 704,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 558/2016/OK 29.7.2016 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 475/2017/OK 8.8.2017 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 439/2018/OK 16.8.2018 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoUPR28722 8.8.2022 Postúpenie užívania poľovného revíru Plavnica uznaného Rozhodnutím Lesného úradu v... Poľovnícke združenie Plavnica 37793853   
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.4.2017 Predmetom tejto Zmluvy o združení je úprava práv a povinnosti pri realizácií aktivít... Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí SL 37793225  10 337,43 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies