Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 1/2020 3.8.2020 Predavajúci sa tputo zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie hnuteľné veci - didaktické... MONASTER, s. r. o. 47454547  90 096,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 513/1991 15.6.2017 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác... VPMJ, s.r.o. 47226412  140 098,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 3/2020 10.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci –... DREVONA INTERIORS s. r. o. 47188049  11 016,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015 v súlade so zákonom č.... MAKROAUDIT s. r. o 47012021  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 3/2019 30.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s. r. o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/3/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s.r.o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... VPMJ s. r. o. 47 226 412  178 110,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1/2018 13.8.2018 V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy... VPMJ s. r. o. 47 226 412  24 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoD z 27.04.2018 11.9.2019 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... VPMJ s.r.o. 47 226 412  116 369,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke "Pridanie... A4ka, s. r. o. 46891587  5 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.5.2015 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo "Výstavba futbalovej tribúny v areáli... B-PLA, s. r. o 46728210  22 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 28.8.2015 Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4., odst. 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým... B-PLA, s. r. o. 46728210  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 2952023 5.6.2023 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Triedený zber... BOJASTAV spol. s r.o. 46550526  214 368,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.5.2015 Predmetom zmluvy je vypracovanie diela - realizácia kompletného externého manažmentu projektu:... MJM Group s. r. o. 45541558  980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPs zo dňa 12. 11. 2020 23.11.2020 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA poskytovateľom užívateľovi. MK hlas, s. r. o. 45352305  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.2.2017 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 podľa zákona č. 431/2002... Boržík & partners, s. r. o., audítorská spoločnosť 44948867  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská * 10.10.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ AU je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Boržík & partners, s. r. o. 44948867   
Detail Zmluva Dodávateľská , 10.10.2018 Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej... Boržík & partners, s. r. o. 44948867  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 25.2.2014 Zmena článku VIII, bodu 3 Mandátnej zmluvy č. RB201103 zo dňa 06. 04. 2011 RamontBuilding s. r. o., Prešov 44873905  0,00  
Detail Objednávka vyšlá Program BIZNIS - VSE 23.10.2019 Objednávka o dodávke elektriny Východoslovenská energetika a. s. 44483767   
Export do csv
Nastavenia cookies