Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.5.2017 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke -... SAGANSPORT, s. r. o. 47846470  4,986.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.3.2018 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "... SAGANSPORT s. r. o. 47846470  123,036.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2016 7.11.2016 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Semi-i technology 47756411  0.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 6.3.2017 Predmetom zmluvy je spracovanie Projektového zámeru a následne Žiadosti o nenávratný... Miamar, s. r. o. 47611421  1,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 7.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "Plavnica... LH-MONT, s. r. o. 47562234  11,686.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 1/2020 2.4.2020 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:... LH-MONT, s. r. o. 47562234  41,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.8.2018 Prenajímateľ a Pôvodný nájomca uzatvorili dňa 01.01.20011 Zmluvu o nájme nebytových... BENU SK 20, k.s. 47521252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 111022 25.10.2022 Prenájom nebytových priestorov v obci Plavnica, budova súp. č. 74 - vrátane pomernej časti... Maďar Med, s.r.o. 47519991  20.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 1/2020 3.8.2020 Predavajúci sa tputo zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie hnuteľné veci - didaktické... MONASTER, s. r. o. 47454547  90,096.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 513/1991 15.6.2017 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác... VPMJ, s.r.o. 47226412  140,098.14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPPS 2912024 1.2.2024 Záväzok advokáta poskytovať pre klienta právne služby v rozsahu a spôsobom ďalej uvedeným... JUDr. František Kyšeľa - advokát 47193301  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 3/2020 10.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci –... DREVONA INTERIORS s. r. o. 47188049  11,016.84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015 v súlade so zákonom č.... MAKROAUDIT s. r. o 47012021  620.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 3/2019 30.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s. r. o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/3/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s.r.o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... VPMJ s. r. o. 47 226 412  178,110.49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1/2018 13.8.2018 V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy... VPMJ s. r. o. 47 226 412  24,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoD z 27.04.2018 11.9.2019 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... VPMJ s.r.o. 47 226 412  116,369.32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke "Pridanie... A4ka, s. r. o. 46891587  5,420.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.5.2015 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo "Výstavba futbalovej tribúny v areáli... B-PLA, s. r. o 46728210  22,000.00 EUR 
Nastavenia cookies