Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 21052013 14.6.2013 Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu pre "Regenerácia... Numeral, spol. s r. o., Bardejov 36489671  11,760.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je zabezpečenie realizácie diela na predmet zákazky "Rekonštrukcia... NUMERAL, spol. s r. o. 36489671  35,977.99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky... GMT projekt, spol. s r. o. 36484971  35,650.39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2014 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, s. r. o. 36451312  2,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2015 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, spol. s.r.o. 36451312   
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZopNB 15.12.2020 Nájom nebytových priestorov pre rok 2020, nájomné po 50 % zľave poskytnutej prenajímateľom v... KABELOVKA, spol. s r. o. 36451312  1,150.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZopNB 10.12.2021 Na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Plavnici č. 54/2021 zo dňa 01. 12. 2021 sa... PALONCA s.r.o. 36451312  1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPKNFV 230223 27.2.2023 Záväzok Obce Plavnica poskytnúť krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou pôžičky... PALONCA s.r.o. 36451312  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.1.2015 Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom "Regenerácia centra... EKO SVIP, s. r. o. 36449717  322,900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/PZ/2021 10.9.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre... Brantner Poprad, s.r.o. 36444618  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 2/2020 5.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci -... MIVASOFT, spol. s r. o. 36289906  21,591.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 KZ z 5.8.2020 7.4.2021 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k KZ Mivasoft 26.4.2021 Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS č. 1/2019 31.7.2019 Predmetom zmluvy ja audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018 podľa zákona č.... POVMART, s. r. o. audítorksa spoločnosť 36202924  870.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSAudit1/2020 3.8.2020 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 podľa zákona č. 431/2002... POVMART, s. r. o. auditorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  870.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 20.10.2021 2.1. Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č.... POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 1038 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r. o. 36168475  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská Licenčná zmluva 5/2016/Z 29.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je licencia k obrazovej reprodukcii od autora: Júliusa Nemčíka: GPB O... Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Zmluva Dodávateľská 28/3/22 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v... ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36 851 264  11,736.00 EUR 
Nastavenia cookies