Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.12.2013 Zmluva o prevode správy majetku obce - dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - nadstavba a... Základná škola s Materskou školou Plavnica 710040393  571 029,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP - KVET 30.6.2022 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Ján Štupák - KVET 54690056  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPNDHaDMsP 2.11.2022 Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi náradie a iný drobný majetok... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNDP 2.11.2022 Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi dopravné prostriedky s... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP-OP 2.11.2022 Predmet nájmu sa nachádza v budove obecného úradu a pozostáva z 1 miestnosti – zasadačky... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 202214 7.11.2022 Audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky - k 31. 12. 2021, 31. 12.... RVM audit s.r.o., audítorská spoločnosť 54206791  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNNP 30.6.2023 Zníženie nájomného na obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023 z dôvodu dočasného preklenutia... Ján Štupák - KVET 54 690 056  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 5922 14.9.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri obchodnej spolupráci v... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  14 707,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPKNFV 20423 21.4.2023 Záväzok Obce Plavnica poskytovať krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou operatívnej... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 12052023 15.5.2023 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Rekonštrukcia... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  34 205,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 2408833819 30.1.2023 Poistenie - balík M, poistné krytie PZP - limit krytia, druh vozidla L2-Prívesy nad 750 kg,... Generali Poisťovňa 54 228 573  69,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2408833819 9.3.2023 Dohoda o urovnaní k poistnej zmluve č. 2408833819 - zmluvné strany sa dohodli, že v plnom... Generali Poisťovňa 54 228 573  0,00  
Detail Zmluva Odberateľská ZoD 31032023 30.5.2023 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo: FVE MŠ Plavnica o výkone 21,32... ELEKTROMARHEFKA s. r. o. 51963124  39 644,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1k ZoD 15.10.2020 Predmetom dodatku č. 1 je doplnenie vykonania prieskumných prác (geologický alebo... I.K.V. Projekcia s. r. o. 51670615  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ č. 1/2019 20.3.2019 1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50692348  1 079,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A6605-1 9.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri určení... osobnýudaj.sk, s r. o 50528041  42,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KB/ZO/2022KB6605-2 1.4.2022 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi pomoc, podporu v... osobnýudaj.sk, s.r.o. 50528041  132,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74I 24.11.2016 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory v budove súp. č. 74 v kt. je... IMMIMED s. r. o. 50464931  2 122,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 Immimed s. r. o. 50464931   
Export do csv
Nastavenia cookies