Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 1038 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r. o. 36168475  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská Licenčná zmluva 5/2016/Z 29.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je licencia k obrazovej reprodukcii od autora: Júliusa Nemčíka: GPB O... Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Zmluva Dodávateľská 28/3/22 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v... ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36 851 264  11,736.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNNB 20.6.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 03. 04. 2018. Slovenská pošta, a.s. 36 631 124   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00000577740 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP 542018 11.4.2018 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná , a. s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská EDM_LZ_101068242 19.4.2023 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Výchoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361  0.00  
Detail Objednávka vyšlá OBJ č. 2/2020 24.2.2020 Uskutočnenie odbornej činnosti - poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania na... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  720.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ16102023 16.10.2023 Mandatár sa zaväzuje, že zariadi za podmienok dohodnutých v zmluve za odplatu pre mandanta v... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  56,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 557/330/22P 27.12.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, dátum začatia: 01. 12. 2022, miesto... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2023/AZ/DV 27.2.2023 Predmetom je stanoviť práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa pri prevádzkovaní... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968   
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.12.2015 Obec sa zaväzuje uzatroviť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.1.2016 NATUR-PACK a Obec Plavnica týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoZSZNsO/29.02.2016 17.3.2020 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie združeného systému nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k Z zo dňa 21. 03. 2019 3.3.2021 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny v odpadovom... NATUR-PACK, a.s. 35979798  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská P1 3.10.2022 Príloha č. 1 - Popis systému triedeného zberu v obci platný od 1. 1. 2022 NATUR-PACK, a. s 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZSZNsO 18.3.2024 NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného... NATUR-PACK, a. s 35979798  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 8000320717 31.7.2017 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné... SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0.00  
Nastavenia cookies