Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/DZ221401207120101 17.6.2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  342 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce na zákazke v rámci implementácie projektu:... C&S GROUP, s. r. o. 44101619  258 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Sulín sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Sulín 00330191  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Matysová sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Matysová 00330051  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Legnava sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Legnava 00329991  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská CPPO-OA-2015/003968-049 11.3.2015 Darovacia zmluva o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Slovenská republika je... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Starina sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Starina 00330175  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Hromoš sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Hromoš 00329908  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Hajtovka sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Hajtovka 00329860  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2015 Účelom zmluvy je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1. zákona o súkromnej... Anton Pristač - PRITON 30614139  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Šambron sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Šambron 00330205  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Malý Lipník sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Malý Lipník 00330043  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.5.2015 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo "Výstavba futbalovej tribúny v areáli... B-PLA, s. r. o 46728210  22 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 4 18.8.2015 Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. Zmena zmluvy odsek 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné... Ministerstvo Životného prostredia SR 42181810  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.8.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Údol sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Údol 00330221  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1147/2014 22.12.2014 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Úrad Vlády SR 00151513  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 10.9.2015 Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku II. ods. 4 zmluvy a nahrádza sa novým znením... Úrad Vlády SR 00151513  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Úverová zmluva č. 242413-2015 8.10.2015 Na základe žiadosti klienta zo dňa 08. 09. 2015 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  39 730,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 242413-2015 8.10.2015 V zmysle tejto dohody dlžník vyhlasuje, že odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku,... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420   
Export do csv