Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.6.2013 Zmluva o dielo - dodanie stavebných a pomocných prác na budove základnej školy - prevoz... Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  5 214,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000693847R 17.10.2013 Zmluva o pripojení - Plavnica 93 Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.11.2013 Zmluva o dielo - predmetom je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie osvetľovacej sústavy 3... Martin Bujňák KAMEL - elektroslužby 40291952  6 591,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 28.11.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.12.2013 Dohoda o prenajatí oplotenia pre účely verejného osvetlenia - umiestnenie troch svietidiel... Peter Sklenárik a Eva Sklenáriková, Plavnica 460   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.12.2013 Zmluva o združenej dodávke plynu - odberné miesto Plavnica 74 a Plavnica 121 RWE Gas Slovensko, s. r. o., Bratislava 44291809  35,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 2281/6353/2013 24.2.2014 Predaj nehnuteľností pre účel majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby - cesty "1/68... SR - Slovenská správa ciest, Bratislava 003328  501,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/DZ221101207300104 5.8.2013 Dodatok č. 4/DZ221101207300104 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.12.2013 Zmluva o prevode správy majetku obce - dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - nadstavba a... Základná škola s Materskou školou Plavnica 710040393  571 029,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000057886Q 14.5.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, adresa odberného miesta:... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2014/064 16.5.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - Plavnica IBV - 12 RD,... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  2 268,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2014/064 - PP 16.5.2014 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka, stavba "Rozšírenie NN siete... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.7.2014 Kúpna zmluva, pozemok KN-C 1039/2 o výmere 13 m² - zastavané plochy a nádvoria. Ján Čuba, Plavnica 165   69,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.7.2014 Zámenná zmluva Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.6.2014 Kúpna zmluva Katarína Friedmannová   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.7.2014 Služby pri podaní žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu na rok 2014 spolu s... Miroslav Artim 1024554619  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z2214012071201 1.7.2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, projekt "Regenerácia centrálnej... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  423 476,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Úverová zmluva č. 230666-2014 14.11.2014 Úver na financovanie projektu "Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Plavnica" Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 230666-2014 14.11.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 230666-2014, slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky... GMT projekt, spol. s r. o. 36484971  35 650,39 EUR 
Export do csv