Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101550808, súpisné číslo 74 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101505043, súpisné číslo 121 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2 25.2.2014 Zmena článku VIII, bodu 3 Mandátnej zmluvy č. RB201103 zo dňa 06. 04. 2011 RamontBuilding s. r. o., Prešov 44873905  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.2.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 839/3 o výmere 36 m2 - zastavané plochy a nádvoria Zdeno Matviak a manželka Viera Matviaková, rod. Perháčová   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.5.2012 Kúpna zmluva Paulína Bielaková, Plavnica 1   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820102 7.6.2012 Dodatok č. 2 DZ221401203820102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2012 Kúpna zmluva Mária Gondeková, Plavnica 106   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012/šú 3.7.2012 Zmluva o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotín   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Zámenná zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Kúpna zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   6 901,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML1201017 22.5.2012 Zmluva o dielo - vykonanie stavby v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie,... VÁHOSTAV-SK, a. s., Žilina   454 308,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZOD č. 222/12 19.9.2012 Vypracovanie Prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie. W-Control, Poprad   1 560,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 223/12 11.4.2012 Dodávka a montáž čerpadla do čerpacej stanice ČOV Plavnica. W-Control, Poprad   2 124,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 237/12 19.9.2012 Dodávka, montáž, overenie a kalibrácia merného zariadenia množstva vôd pre ČOV Plavnica. W-Control, Poprad   3 624,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva AUTODOPRAVA Dávid Olejnik, Spišský Hrušov   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3326 24.10.2012 Nájomná zmluva - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa Roľnícke družstvo v Plavnici   419,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.1.2013 Kúpna zmluva Eva Chovancová, rod. Murcková, Plavnica 73   86,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 18.2.2013 Zmena znenia čl. 3 ods 3.1 a čl. 4 ods. 4. 7. zmluvy č. ZML1201017. VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina   454 308,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.2.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 03. 01. 2013 Eva Chovancová, rod. Murcková, Plavnica 73    
Detail Zmluva Dodávateľská 0347-PRB/2007/Z 7.3.2013 Záložná zmluva - stavba BD 2x 16 b. j., 504, 505 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky   316 072,50 EUR 
Export do csv