Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS 00000578542 2.11.2015 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špcifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 080-2046.823 13.11.2015 Predmetom zmluvy je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu stavby: Regenerácia... Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441  114,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.11.2015 1. Predávajúci v 1. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v... Milan Pristáč, Rastislav Grich   590,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.10.2015 Vlastník dáva správcov do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie -... Základná škola s Materskou školou Plavnica   12 703,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 v súlade so zákonom č.... MAKROAUDIT, s. r. o. 00330124  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.9.2015 Predmetom zmluvy ja záväzok zhotoviteľa na zhotovenie bezpečnostného kamerového systému ako... Anton Pristač - PRITON 30614139  11 960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.12.2015 Obec sa zaväzuje uzatroviť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.11.2015 Predmetom tejto dohody je určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle §... Sociálna poisťovňa 30807484  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1546/2015 14.11.2015 Prevodca je správcom hnuteľného majetku štátu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá... Slovenská republika - Centrum vedecko - technických informácií SR 00151882  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.12.2015 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty "Regenerácia centrálnej časti... Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441  310,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-728-062/2015 14.12.2015 Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 278/1993... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 28.8.2015 Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4., odst. 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým... B-PLA, s. r. o. 46728210  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 244902-2015 15.12.2015 Záručná banka sa zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 276 205... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  276 205,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Blankozmenka 244902-2015 15.12.2015 Uvedená blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.1.2016 Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou... RWE Gas Slovensko, s. r. o. 44291809  33,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015 v súlade so zákonom č.... MAKROAUDIT s. r. o 47012021  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... eGov Systems spol. s r. o. 35827521  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.1.2016 NATUR-PACK a Obec Plavnica týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.1.2016 Predávajúca predáva svoju nehnuteľnosť opísanú v čl. I tejto zmluvy - CKN 840/8 o výmere... Jaroslav Stanek a manželka Katarína Staneková, rod. Sakmarová   125,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.2.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica,... KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.   396,18 EUR 
Export do csv