Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX, spol. s r. o. 47984651  450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.2.2016 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Sídlo... Mesto Stará Ľubovňa 00330167  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 10.3.2016 Článok č. 1 sa nahrádza novým znením: "predávajúca je výlučnou vlastníčkou... Jaroslav Stanek    
Detail Zmluva Dodávateľská 1611500 5.4.2016 Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných zmellcov a výrobcov zvukových a... SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská 26520 5.4.2016 Účelom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 7.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "Plavnica... LH-MONT, s. r. o. 47562234  11 686,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o spolupráci 30.3.2016 Predmetom tejto dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2014 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, s. r. o. 36451312  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Licenčná zmluva 5/2016/Z 29.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je licencia k obrazovej reprodukcii od autora: Júliusa Nemčíka: GPB O... Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme 5.5.2016 Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy je motorové vozidlo zn. RENAULT MASTER, EČV. SL 877 AY,... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 8.6.2016 Zhotoviteľ pre objednávateľa poskytne službu "Geodetické polohopisné a výškopisné... Miroslav Ščurka - geodet 10768394  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 9.6.2016 Poskytovateľ služby sa touto zmluvou a počas jej trvania zaväzuje poskytovať príjemcovi... H+EKO, spol. s r. o., Košice 31688985  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1043/330/16Pv 21.7.2016 Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. Cena vodného a stočného v čase... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  1,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 012-2016/2017 25.7.2016 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické... Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 1.7.2016 Organizácia umožní študentovi vykonať odbornú prax s cieľom praktického overenia znalostí... Ekonomická fakultra TU v Košiciach   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Mgr. Monika Dicová   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Paulína Kyšeľová a Stanislav Kyšeľa   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Kmeč a Drahomíra Kmečová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Hamborský a Monika Hamborská   104,82 EUR 
Export do csv