Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 11.3.2013 Kúpna zmluva - dodanie nového osobného motorového vozidla Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL, Stará Ľubovňa   22 019,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 795306 13.3.2013 Zmluva o autokredite VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o., Bratislava   14 679,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 11.4.2013 Kúpna zmluva Ing. Ján Valek, Mária Valeková, Plavnica 441   1 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/13 18.4.2013 Zmluva o odkúpení vozidla Carcom, s. r. o., Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská 0173-PRB/2006/ Z 14.5.2013 Záložná zmluva - stavba 16 b. j. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR   237 054,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2013 15.5.2013 Dodatok č. 3/2013 k zmluve č. 11/2000 - práce na stavbe "Rozšírenie vodovodnej siete-Plavnica"... Ing. Milan Štupák - IVS, Nová Ľubovňa   31 579,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2.1 MP/2013 22.5.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: Plavnica -... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 42181810  467 839,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/DZ221101207300102 22.5.2013 Dodatok č. 2/DZ221101207300102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava 00156621  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3/DZ221101207300103 22.5.2013 Dodatok č. 3/DZ221101207300103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2013/OO 19.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na... Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Prešov   5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.7.2013 Mandátna zmluva - činnosť koordinátora bezpečnosti, stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s... Ing. Pavel Fedorko, Plavnica 144   720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 18.7.2013 Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 386/05/VK/DV,DK, ktorého... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.7.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10. 04. 2013 medzi Ing. Jánom Valekom, Máriou Valekovou,... Ing. Ján Valek, Mária Valeková, Plavnica 441   1 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 1171-6353-2013 26.7.2013 Predaj nehnuteľností pre účel majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby - cesty, "I/68... SR - Slovenská správa ciest, Bratislava   4 009,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 28.8.2013 Zmena bankového spojenia a čísla účtu zhotoviteľa, projekt "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Plavnica" VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 100781198 9.8.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy, Plavnica 244 Východoslovenská distribučná, a. s., Košice   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 05062013 5.9.2013 Dodanie výstupov publicity - informačné tabule, dielo "Plavnica - protipovodňové opatrenia... 3pple s. r. o., Víťaz   900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21052013 14.6.2013 Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu pre "Regenerácia... Numeral, spol. s r. o., Bardejov 36489671  11 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 115641-2013 10.10.2013 Úverová zmluva na financovanie oprávnených výdavkov projektu "Rekonštrukcia Základnej školy... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava 00682420  525 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 115641-2013 10.10.2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava 00682420  0,00  
Export do csv