Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je zabezpečenie realizácie diela na predmet zákazky "Rekonštrukcia... NUMERAL, spol. s r. o. 36489671  35 977,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.12.2014 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti evidovanej na LV 1029 k.ú. Plavnica pod B1, v podiele 1/1 a... Rímskokatolícka cirkev, farnosť Plavnica 31979319  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2014 9.1.2015 Mandátna zmluva - poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: "Činnosť stavebného dozoru... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  7 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.1.2015 Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom "Regenerácia centra... EKO SVIP, s. r. o. 36449717  322 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 705/330/14P 13.1.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre polyfunkčný dom č. 217. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.1.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 587/1 o výmere 123 m2 - zastavané plochy a nádvoria Ladislav Murcko a manželka Mária Murcková, Plavnica 73   86,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Rámcová kúpna zmluva 15.1.2015 Dodávanie vodárenského, kúrenárskeho, plynárenského materiálu, sanity a príslušenstva... Pavol Maráček - EMPIRIA, Piešťany   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2015 25.2.2015 Rámcová zmluva na poskytovanie služieb "Odborné činnosti a odborná pomoc pri verejných... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.2.2015 Predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku pracovných úrazov... Ing. Pavel Fedorko 37682075  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 201502 30.1.2015 Zmluva o dielo na vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Plavnica Ing. arch. Dušan Marek 35537531  4 050,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 212/330/15P 26.3.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre budovu pre kultúrne účely, č.... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 213/330/15P 26.3.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre poštu, č. 217 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.3.2015 Predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru stavby s názvom: "Plavnica - protipovodňové... Ing. Vladimír Zvada 10734627  9 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.4.2015 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie bezpečnostného kamerového systému ako... Anton Pristač - PRITON 30614139  8 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.5.2015 Predmetom zmluvy je vypracovanie diela - realizácia kompletného externého manažmentu projektu:... MJM Group s. r. o. 45541558  980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.4.2015 Predmetom dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho z... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.5.2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  39 887,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.9.2014 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  76 474,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.6.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 894/2 o výmere 146 m2 - záhrady k. ú. Plavnica Anna Vančová, rod. Štupáková   102,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.6.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 888/5 o výmere 119 m2, záhrady, k. ú. Plavnica Mgr. Ing. Božena Fabiánová   83,30 EUR 
Export do csv