Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.12.2013 Zmluva o prevode správy majetku obce - dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - nadstavba a... Základná škola s Materskou školou Plavnica 710040393  571,029.56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP - KVET 30.6.2022 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Ján Štupák - KVET 54690056  50.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPNDHaDMsP 2.11.2022 Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi náradie a iný drobný majetok... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNDP 2.11.2022 Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi dopravné prostriedky s... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP-OP 2.11.2022 Predmet nájmu sa nachádza v budove obecného úradu a pozostáva z 1 miestnosti – zasadačky... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 202214 7.11.2022 Audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky - k 31. 12. 2021, 31. 12.... RVM audit s.r.o., audítorská spoločnosť 54206791  1,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNNP 30.6.2023 Zníženie nájomného na obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023 z dôvodu dočasného preklenutia... Ján Štupák - KVET 54 690 056  35.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 5922 14.9.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri obchodnej spolupráci v... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  14,707.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPKNFV 20423 21.4.2023 Záväzok Obce Plavnica poskytovať krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou operatívnej... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  30,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 12052023 15.5.2023 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Rekonštrukcia... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  34,205.48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dč. 1 k ZoNNB 19.12.2023 Stanovenie ceny ročného nájmu za nebytové priestory s účinnosťou od 01. 01. 2024. Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNDP 19.12.2023 Stanovenie ceny ročného nájmu za prenechanie dopravných prostriedkov a príslušenstva k... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoPN 19.12.2023 Stanovenie ročného nájmu za prenechanie náradia a iného dlhodobého hmotného a drobného... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 2408833819 30.1.2023 Poistenie - balík M, poistné krytie PZP - limit krytia, druh vozidla L2-Prívesy nad 750 kg,... Generali Poisťovňa 54 228 573  69.75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2408833819 9.3.2023 Dohoda o urovnaní k poistnej zmluve č. 2408833819 - zmluvné strany sa dohodli, že v plnom... Generali Poisťovňa 54 228 573  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 2409404086 1.2.2024 Havarijné poistenie AUTOMAX, druh vozidla: H1-Poľnohospodárske a lesné traktory, vozidlá na... Generali Poisťovňa 54 228 573  889.07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 5903421039 13.3.2024 Havarijné poistenie vozidiel, vozidlo značky CHARVÁT CTS, EČV: AA336YL. UNIQA pojišťovna,a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948  229.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 5903420205 13.3.2024 Havarijné poistenie vozidiel, vozidlo model TN-09, druh vozidla: EVČ: AA367YL UNIQA pojišťovna,a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948  130.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 5903026853 1.2.2024 Havarijné poistenie vozidiel, vozidlo značky CHARVÁT CTS, EČV: AA336YL. UNIQA pojišťovna,a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 53 812 948  241.72 EUR 
Nastavenia cookies