Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2016 29.12.2016 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Axxence Slovakia, s. r. o.    
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.5.2015 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo "Výstavba futbalovej tribúny v areáli... B-PLA, s. r. o 46728210  22 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 28.8.2015 Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4., odst. 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým... B-PLA, s. r. o. 46728210  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 31.5.2015 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa ponechať užívateľovi do užívania priestor na... Barkociová Mária, r. Chmeliarová    
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.9.2016 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1k ZoNB zo dňa27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019.
Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská Do č. 2 k ZonB zo dňa 27.09.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená 27. 09. 2019 Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50418 24.10.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 8, IV. NP byt... Bc. Terézia Fabisová   164,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 39/2019 9.10.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Bc.Terézia Fabisová   162,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.8.2018 Prenajímateľ a Pôvodný nájomca uzatvorili dňa 01.01.20011 Zmluvu o nájme nebytových... BENU SK 20, k.s. 47521252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 3/2019 30.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s. r. o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/3/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s.r.o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská - 12.8.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
BENU SK57, s. r. o.   93,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2/2020 k ZoD 11.2.2020 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela „Protipovodňové opatrenia mimo vodného... BETPRES s. r. o. 31684343  35 794,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1...
BETPRES, s. r. o. 31684343   
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela "Protipovodňové opatrenia mimo vodného... BETPRES, s. r. o. 31684343  178 518,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 4106507440 9.12.2021 Poistník a poisťovateľ dojednávajú Poistenie zariadenia. BNP Paribas Cardif Poisťovňa. a. s. 36534978  11,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Bohuš Knapík a Lucia Knapíková   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská * 10.10.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ AU je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Boržík & partners, s. r. o. 44948867   
Export do csv