Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/073 7.1.2011 Zmluva o poskytovaní programových licencií firmy Ifosoft v. o. s. a služieb BrIS s. r. o. Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 15.4.2011 Vykonanie diela PLAVNICA- PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA POTOKA JASENOK. C&S GROUP s. r. o. Michalovce   431 145,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011 C&S GROUP s. r. o. Michalovce   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce na zákazke v rámci implementácie projektu:... C&S GROUP, s. r. o. 44101619  258 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/13 18.4.2013 Zmluva o odkúpení vozidla Carcom, s. r. o., Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoSOÚ 1/2020 19.6.2020 Predmetom Zmluvy o SOÚ_služby počítačových zariadení je spracovanie osobných údajov... COMCAS, s. r. .o. 36494721   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 37/2019 30.9.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Dávid Vančo   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 kZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 10. 2018 Dávid Vančo, Simona Vančová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 k Z oNB zo dňa 31.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Dávid Vančo, Simona Vančová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50325 24.10.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Dávid Vančo, Simona Vančová   167,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503B5 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 09. 2022. Dávid Vančo, Simona Vančová    
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2021 16.12.2021 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Dis. Lucie Linsmaierová   0,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21/2011 21.11.2011 Stavebné klince - 2. RP PRK DMZ SLOVAKIA, s. r. o., SĽ    
Detail Zmluva Dodávateľská 26520 5.4.2016 Účelom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37710 26.6.2017 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.4.2018 Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPrijatíDot č. 1/2019 3.5.2019 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,-... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 321 1064 19.5.2021 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € a... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 322 0945 24.5.2022 Dotácia pre DHZ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z č. 6/2022 8.7.2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavnica v roku 2022, v zmysle VZN č. 3/2016 o... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  200,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies