Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 39/2019 9.10.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Bc.Terézia Fabisová   162,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ16102023 16.10.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Modernizácia základnej školy... BDV Trade, s.r.o. 46056262  71 251,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.8.2018 Prenajímateľ a Pôvodný nájomca uzatvorili dňa 01.01.20011 Zmluvu o nájme nebytových... BENU SK 20, k.s. 47521252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 3/2019 30.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s. r. o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/3/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s.r.o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská - 12.8.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
BENU SK57, s. r. o.   93,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2/2020 k ZoD 11.2.2020 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela „Protipovodňové opatrenia mimo vodného... BETPRES s. r. o. 31684343  35 794,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1...
BETPRES, s. r. o. 31684343   
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela "Protipovodňové opatrenia mimo vodného... BETPRES, s. r. o. 31684343  178 518,55 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská PZ č. 4107162672 25.7.2023 Poistná zmluva - poistený a poisťovateľ dojednávajú poistenie v rozsahu:
Bezpečné...
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s. 365 34 978  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 4106507440 9.12.2021 Poistník a poisťovateľ dojednávajú Poistenie zariadenia. BNP Paribas Cardif Poisťovňa. a. s. 36534978  11,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Bohuš Knapík a Lucia Knapíková   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 2952023 5.6.2023 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Triedený zber... BOJASTAV spol. s r.o. 46550526  214 368,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská * 10.10.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ AU je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Boržík & partners, s. r. o. 44948867   
Detail Zmluva Dodávateľská , 10.10.2018 Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej... Boržík & partners, s. r. o. 44948867  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.2.2017 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 podľa zákona č. 431/2002... Boržík & partners, s. r. o., audítorská spoločnosť 44948867  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/PZ/2021 10.9.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre... Brantner Poprad, s.r.o. 36444618  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/073 7.1.2011 Zmluva o poskytovaní programových licencií firmy Ifosoft v. o. s. a služieb BrIS s. r. o. Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 15.4.2011 Vykonanie diela PLAVNICA- PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA POTOKA JASENOK. C&S GROUP s. r. o. Michalovce   431 145,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011 C&S GROUP s. r. o. Michalovce   0,00  
Nastavenia cookies