Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 29.6.2011 Ochranná sieť s rozmermi 15 x 15 cm, štvorec, rozmery siete: 35 m x 5 m, modrá farba Firma Košík - siete s. r. o. Nové Zámky    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 1/2019 15.1.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica   26 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 1/2020 24.1.2020 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica   26 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.1/2021 14.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31303382  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 1/2022 7.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31 303 382  20 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 1.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31 303 382  20 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
František Rindoš   146,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 31/2019 9.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... František Rindoš   146,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 27.9.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.09.2017. František Rindoš, Dominika Rindošová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 29.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 František Rindoš, Dominika Rindošová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50313 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt... František Rindoš, Dominika Rindošová   166,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503A3 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. František Rindoš, Dominika Rindošová    
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 6/2019 4.11.2019 Predmetom prevodu je pozemok C KN 903 k.ú. Plavnica, LV č. 1349, obec Plavnica. František Sakmár   81,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 21.7.2011 Oprava miestneho rozhlasu pri domoch č. 307-313, 354, 120, 349, 179 a 138 František Ščurka - RATESAT, Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 2/2019 3.9.2019 Predmetom kúpy je parcela CKN 972/7 o výmere 30 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, ktorá... František Solecký, Jana Solecká rod. Kačmárová   360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.6.2015 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa ponechať užívateľovi do užívania priestor na... Fröhlich Štefan a Fröhlichová Mária r. Šlosárová    
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.10.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Gabriela Hetešová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 41 14.10.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Gabriela Hetešová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 14.10.219 1.7.2020 Dodatok č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa
Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019
Gabriela Hetešová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 14. 10.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 14. 10. 2020 Gabriela Hetešová    
Export do csv