Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.9.2017 Pozemok C KN 1290/1 o výmere 1834 m2 - vodné plochy Gabriela Solecká   88,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 1/2019 2.8.2019 Predmetom prevodu je pozemok C KN 1290/6 a C KN 1290/7 k.ú. Plavnica. Gabriela Solecká   180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0132011 19.4.2011 Za renováciu dverí Gemika s. r. o., Stará Ľubovňa   1 301,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky... GMT projekt, spol. s r. o. 36484971  35 650,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1108017 18.8.2011 Za vykonanie povodňových záchranných prác - za prepravu lomového kameňa, za prepravu... GP-TRANS spol. s r. o., Plavnica   55 999,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1110003 18.10.2011 Za dodávku materiálu fr. 0/32 vrátane prepravy a za prepravu materiálu fr. 0/90 GP-TRANS, spol. s r. o., Plavnica   1 418,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 4/2020 25.2.2020 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.4/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2022 15.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 9.6.2016 Poskytovateľ služby sa touto zmluvou a počas jej trvania zaväzuje poskytovať príjemcovi... H+EKO, spol. s r. o., Košice 31688985  0,00  
Detail Faktúra došlá 110100212 4.2.2011 Nákup hudobnej aparatúry HDT SK, s. r. o., Bratislava   568,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Helena Hudáková   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16...
Helena Hudáková   140,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 20/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Helena Hudáková   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 29.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Helena Hudáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 2907.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 Helena Hudáková    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50514 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt... Helena Hudáková   183,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Helena Kulíková   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 5/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Helena Kulíková   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa31.7.2019 Helena Kulíková    
Export do csv