Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá PFA 6/2022 19.7.2022 Zoznam prijatých faktúr 6/2022 -   16 308,51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 6/2022 19.7.2022 Zoznam vydaných faktúr 6/2022 -   124,08 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 7/2022 18.8.2022 Zoznam prijatých faktúr 7/2022 -   16 330,46 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 7/2022 18.8.2022 Zoznam vydaných faktúr 7/2022 -   1 982,46 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 8/2022 19.9.2022 Zoznam prijatých faktúr 8/2022 -   22 575,73 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 9/2022 19.10.2022 Zoznam vydaných faktúr 9/2022 -   122,47 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 9/2022 19.10.2022 Zoznam prijatých faktúr 9/2022 -   14 743,43 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2022 30.11.2022 Zoznam prijatých faktúr 10/2022 -   29 667,03 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2022 30.11.2022 Zoznam vydaných faktúr 10/2022 -   2 213,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05062013 5.9.2013 Dodanie výstupov publicity - informačné tabule, dielo "Plavnica - protipovodňové opatrenia... 3pple s. r. o., Víťaz   900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke "Pridanie... A4ka, s. r. o. 46891587  5 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZnZPVO 5.8.2020 Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... ABYS Slovakia, s. r. o. 35875593  1 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2021 10.8.2021 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Alexander Rindoš   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.3.2017 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  140,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Andrej Kyšeľa   0,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16/2011 19.10.2011 Práce ťažby, príprava drevnej hmoty - 2. RP PRK Andrej Vančo, Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 1/2019 6.5.2019 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového...
Anna Bukovinová   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 1.5.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 1.5.2019 Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 01.05.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01. 05. 2019 Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 27052022 10.6.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt... Anna Bukovinová   160,88 EUR 
Export do csv