Zmluva č. ZoNB č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB č. 1/2019    
Predmet : Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku A, súpisné číslo 503, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/19, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len „obytný dom“). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 6, nachádzajúceho sa vo vchode A na 2. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy.
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt ľavý v uvedenom obytnom dome vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu za nižšie dohodnutých podmienok nájmu a za predpokladu splnenia podmienok stanovených § 22 zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vyplývajúcich zo VZN Obce Plavnica o postupe a o podmienkach prideľovania bytov určených na nájomné bývanie postavených s podporou štátu.
Komisia finančná, na ochranu verejného záujmu dňa 29. 04. 2019 schválila pridelenie bytu do nájmu vyššie uvedenému nájomcovi.
 
Partner: Anna Bukovinová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 6.5.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 147,64 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-anna-bukovinova.pdf, Veľkosť: 440.23 kB
Previazané dokumenty: