Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 13952319 7.12.2021 Predmetom dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00174118 je dohoda strán na... Orange Slovensko, a. s. 35697270  541,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ71221 7.12.2021 Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná pre... LEDAS, s. r. o. 35 886 609  2 280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 15112021 1.12.2021 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  212 141,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2021 22.11.2021 Zoznam vydaných faktúr 10/2021 -   2 325,44 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2021 22.11.2021 Zoznam prijatých faktúr 10/2021 -   27 027,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 281021 10.11.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Nadiya Fomenko   101,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 28102021 10.11.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Marek Štupák, Mária Hubová   157,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 28.10.21 10.11.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Erika Majtnerová   115,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2/38/010/9 3.11.2021 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Faktúra došlá PFA 9/2021 20.10.2021 Zoznam prijatých faktúr 9/2021 -   21 934,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 9/2021 20.10.2021 Zoznam vydaných faktúr 9/2021 -   11 029,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 20.10.2021 2.1. Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č.... POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZZnT 15.10.2021 Predmetom tejto zmluvy je zapožičanie telekomunikačného zariadenia značky a modelu Zapozicka... Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 111021 11.10.2021 Projektová činnosť - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre... PETREK ARCHITECTS s.r.o. 44322178  34 440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2021 29.9.2021 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Matúš Andráš   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 24.9.2021 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40321975  1 154,40 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 8/2021 21.9.2021 Zoznam prijatých faktúr 8/2021 -   27 641,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/PZ/2021 10.9.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre... Brantner Poprad, s.r.o. 36444618  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská A17814307 27.8.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prevzatie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Export do csv