Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá VFA 05/2019 24.6.2019 Zoznam vystavených faktúr 05/2019 -   164,98 EUR 
Detail Faktúra došlá VFA kanál 05/2019 6.6.2019 Zoznam vyhotovených faktúr za kanál - 05/2019 -   20,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 1/2019 22.5.2019 Predmetom tejto zmluvy je realizácia rekonštrukcie stavebného a technologického diela „ ČOV... W-Control s. r. o. 36804207  179 492,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZMdS č. 1/2019 22.5.2019 Vlastník touto zmluvou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v... Základná škola s Materskou školou Plavnica, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 37 872 915  210 103,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 04/2019 17.5.2019 Zoznam vystavených faktúr 04/2019 -   1 958,44 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 04/2019 17.5.2019 Zoznam prijatých faktúr 04/2019 -   12 818,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DoS č. 1/2019 15.5.2019 Obec Plavnica sa zaväzuje zabezpečiť súvislú odbornú prax pre študenta SPŠE Prešov v... Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k zmluve ZO/2018A6605-1 15.5.2019 Zmluvé strany uzatvorili dňa 07. 05. 2019 Zmluvu č. ZO/2018A6605-1 o zabezpečení výkonu... osobnyudaj.sk, s. r. o.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 1/2019 6.5.2019 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového...
Anna Bukovinová   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPrijatíDot č. 1/2019 3.5.2019 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,-... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 3.5.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Faktúra vyšlá VFA 03-01/2019 18.4.2019 Zoznam vyhotovených faktúr za kanál 2019 -   17 017,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZD č. 1/2019 17.4.2019 Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a... Ľubomír LUDVIK WINDOORS   360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 03/2019 17.4.2019 Zoznam prijatých faktúr 03/2019 -   32 724,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 03/2019 17.4.2019 Zoznam vystavených faktúr 03/2019 -   397,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNsO č. 1/2019 25.3.2019 NATUR-Pack a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združénho... NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská NZ č. 1/2019 20.3.2019 1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50692348  1 079,65 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 02/2019 19.3.2019 Zoznam prijatých faktúr 02/2019 -   10 784,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 4/2019 19.3.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a uznesenia OZ č. 10/2019... Spišská katolícka charita   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVV č. 386/05/VK/DV,DK 14.3.2019 Dodatok č. 4 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.