Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 202214 7.11.2022 Audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky - k 31. 12. 2021, 31. 12.... RVM audit s.r.o., audítorská spoločnosť 54206791  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPNDHaDMsP 2.11.2022 Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi náradie a iný drobný majetok... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNDP 2.11.2022 Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi dopravné prostriedky s... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP-OP 2.11.2022 Predmet nájmu sa nachádza v budove obecného úradu a pozostáva z 1 miestnosti – zasadačky... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 111022 25.10.2022 Prenájom nebytových priestorov v obci Plavnica, budova súp. č. 74 - vrátane pomernej časti... Maďar Med, s.r.o. 47519991  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 505 13 24.10.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt... Miroslava Pjechová   184,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50314 24.10.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt... Martin Štupák   160,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50326 24.10.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt... Ing. Ľubomír Hnat   152,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50325 24.10.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Dávid Vančo, Simona Vančová   167,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50418 24.10.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 8, IV. NP byt... Bc. Terézia Fabisová   164,01 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 9/2022 19.10.2022 Zoznam vydaných faktúr 9/2022 -   122,47 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 9/2022 19.10.2022 Zoznam prijatých faktúr 9/2022 -   14 743,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D 20922 3.10.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, produkt: BIZNIS so zľavou vo výške 7 % z... Východoslovenská energetika a.s. 44483767  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská P1 3.10.2022 Príloha č. 1 - Popis systému triedeného zberu v obci platný od 1. 1. 2022 NATUR-PACK, a. s 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská D 2022 30.9.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedených v tabuľke č. 1 BALÍK 2P - AKCIA:... Slovak Telekom, a. s. 35763469  45,59 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 8/2022 19.9.2022 Zoznam prijatých faktúr 8/2022 -   22 575,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 5922 14.9.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri obchodnej spolupráci v... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 50321 12.9.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1, v bloku A, vo vchode B, súpisné číslo 503 - zmena... Marek Štupák, Mária Štupáková   160,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50523 31.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt... Peter Pčolka, Emília Pčolková   189,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50423 31.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt... Mária Štupaková   166,78 EUR 
Export do csv