Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá PFA 10/2018 21.11.2018 Zoznam prijatých faktúr 10/2018 -   114 616,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2018 21.11.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2018 -   1 748,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 301/2018 2.11.2018 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového domu v Plavnici, bloku A,... Nadiya Fomenko   93,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 318/2018 1.11.2018 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Erika Majtnerová   108,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 118/2018 1.11.2018 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Marek Štupák a Mária Hubová   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 282/2018 26.10.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 2304... Ladislav Murcko a Mária Murcková rod. Chovancová   86,80 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 09/2018 18.10.2018 Zoznam prijatých faktúr 9/2018 -   66 746,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 09/2018 18.10.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 9/2018 -   147,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská * 10.10.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ AU je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Boržík & partners, s. r. o. 44948867   
Detail Zmluva Dodávateľská , 10.10.2018 Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej... Boržík & partners, s. r. o. 44948867  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.10.2018 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501  17,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 323-003/2018 8.10.2018 Účastníci právneho úkonu sa dohodli na vzájomnej zámene nehnuteľností opísaných v čl.... Helena Romaňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/38/054/161 1.10.2018 Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na... ÚPSVaR Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/SL/2018/POI 25.9.2018 Príkazník sa touto Zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí výkon verejného... Ľubovianske regionálne združenie miest a obcí; Ing. Jozef Balkó   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.9.2018 Odstránenie nedostatkov Ladislav Rindoš a manž. Anna Rindošová, rod. Molnárová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.9.2018 Dodatok k nájomnej zmluve - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  699,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 08/2018 17.9.2018 Zoznam prijatých faktúr 8/2018 -   77 807,69 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 08/2018 17.9.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 8/2018 -   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 31.8.2018 Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods.6 zákona o Environmentálnom fonde na základe... Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  5 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2018 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených,... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  4 680,00 EUR