Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Nájomná zmluva 20.12.2021 Predmetom zmluvy je odplatný prenájom predmetu nájmu, za podmienok definovaných touto Zmluvou a... Jaroslav Kontra   30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2021 16.12.2021 Zoznam prijatých faktúr 11/2021 -   26 933,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2021 16.12.2021 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Dis. Lucie Linsmaierová   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZopNB 10.12.2021 Na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Plavnici č. 54/2021 zo dňa 01. 12. 2021 sa... PALONCA s.r.o. 36451312  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 4106507440 9.12.2021 Poistník a poisťovateľ dojednávajú Poistenie zariadenia. BNP Paribas Cardif Poisťovňa. a. s. 36534978  11,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13952319 7.12.2021 Predmetom dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00174118 je dohoda strán na... Orange Slovensko, a. s. 35697270  541,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ71221 7.12.2021 Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná pre... LEDAS, s. r. o. 35 886 609  2 280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 15112021 1.12.2021 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  212 141,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2021 22.11.2021 Zoznam vydaných faktúr 10/2021 -   2 325,44 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2021 22.11.2021 Zoznam prijatých faktúr 10/2021 -   27 027,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 281021 10.11.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Nadiya Fomenko   101,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 28102021 10.11.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Marek Štupák, Mária Hubová   157,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 28.10.21 10.11.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Erika Majtnerová   115,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2/38/010/9 3.11.2021 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Faktúra došlá PFA 9/2021 20.10.2021 Zoznam prijatých faktúr 9/2021 -   21 934,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 9/2021 20.10.2021 Zoznam vydaných faktúr 9/2021 -   11 029,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 20.10.2021 2.1. Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č.... POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZZnT 15.10.2021 Predmetom tejto zmluvy je zapožičanie telekomunikačného zariadenia značky a modelu Zapozicka... Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 111021 11.10.2021 Projektová činnosť - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre... PETREK ARCHITECTS s.r.o. 44322178  34 440,00 EUR 
Export do csv