Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.10.2016 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie (malé podnikanie a organizácie - maloodber) SPP, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 3 7.10.2016 Združená dodávka elektriny č. 5100307647C/2016
Adresa odberného miesta - Plavnica 505
Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.10.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Gabriela Hetešová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1378/3030/2016 8.11.2016 Povinný je výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v obci Plavnica, v kat. území... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.11.2016 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Tóthová a Ladislav Tóth   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 14.11.2015 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Planvica - ročný rozpočet na r. 2016 W-Control, s. r. o. 36804207  4 578,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 14.11.2016 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Planvica - ročný rozpočet na r. 2017 W-CONTROl, s. r. o. 36804207  5 766,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.11.2016 V zmysle čl. IV. ods. 4.2. Zmluvy o nájme nebytových priestorov sa prenajímateľ a nájomca... MUDr. Miroslav Imrich    
Detail Zmluva Dodávateľská 74I 24.11.2016 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory v budove súp. č. 74 v kt. je... IMMIMED s. r. o. 50464931  2 122,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.9.2016 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.1.2017 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... eGov Systems spol. s r. o. 35827521  72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 787/6353/2016 13.12.2016 Predmetom tejto zmluvy je zo strany prenajímateľa prenechanie časti pozemkov, ktoré sú vo... SR - Slovenská správa ciest 003328  344,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 24.6.2016 Obec v zmysle uznesenia OZ č. 32/2016 zo dňa 8.6.2016 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu,... Odborový zväz polície v Starej Ľubovni 37788949  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.1.2017 Dodatok k zmluve mení Zmluvu o nájme dopravného prostriedku zo dňa 02. 05. 2016 v čl. III.... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.2.2017 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 podľa zákona č. 431/2002... Boržík & partners, s. r. o., audítorská spoločnosť 44948867  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 27.2.2017 Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  1 541,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SITB-OO2-2015/000041-550 27.5.2015 Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  1 258,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  4 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predmetom prevodu je pozemok C KN 340 k. ú. Plavnica. LV č. 1, Obec Plavnica Ján Sekelský a Eva Sekelská   79,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predmetom prevodu je pozemok C KN 344, k.ú. Plavnica. LV č. 1, Obec Plavnica Mgr. Ján Jurašovský a manž. Mária Jurašovská   85,00 EUR 
Export do csv