Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/7-2011 25.7.2011 Zmluva o sprostredkovaní umeleckého diela Mloci, občianske združenie   850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z2214012038201 17.6.2010 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR   588 663,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820101 26.9.2011 Zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, B   588 542,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8005100711 9.8.2011 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti - zdravotné stredisko SPP - distribúcia, a. s. Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.10.2011 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) -... Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 197/2011 14.9.2011 Poskytovanie poradenských služieb pre projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica", na ktorý obec... ENICCO a. s. Bratislava   3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 11.11.2011 Zhotovenie stavebných prác na stavbe EKO dvor a kompostáreň Plavnica Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s.   428 635,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.11.2011 Poskytnutie hotových potravinárskych výrobkov - pšeničnej múky hladkej v baleniach po 1 kg v... Potravinová banka Slovenska, o. z., Košice   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská CEZ: UVSR - 1864/2011 12.12.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného... Úrad vlády Slovenskej republiky   20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.11.2011 Záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo, ktorým je súbor činností a prác pri zhotovení... WIG, spol. s r. o. Prešov   1 440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2011 Príkazná zmluva.
Príkazník - odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie - sa...
Viliam Paško, Nová 54, 073 01 Sobrance   950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 15.1.2012 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve Viliam Paško, Nová 54, 073 01 Sobrance   950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 15.4.2011 Vykonanie diela PLAVNICA- PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA POTOKA JASENOK. C&S GROUP s. r. o. Michalovce   431 145,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011 C&S GROUP s. r. o. Michalovce   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 19.1.2012 Úprava znenia mandátnej zmluvy v článku III. Cena za činnosť a jej splatnosť RamontBuilding, s. r. o., Prešov   13 440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Plavnica OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.2.2012 Zmluva o dielo - predmetom je vypracovanie diela "Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v... Michal Bartoš - IP, Smižany   950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.2.2012 Zmena a doplnenie Zmluvy o dielo č. ZoD 36/2010-03 zo dňa 25. 01. 2011 Združenie "IS-ARPROG/ Plavnica", Košice   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.8.2011 Pozemky parc. č. 411/3 o výmere 2 007 m² , parc. č. 1133/11 o výmere 1 162 m² , podľa GPč.... Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Plavnica   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.3.2012 Kúpna zmluva Jaroslav Malík, Jana Malíková, Plavnica 105   260,00 EUR 
Export do csv