Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Blankozmenka 244902-2015 15.12.2015 Uvedená blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská č.2 k ZoNB zo dňa 31.7.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Martin Lapšanský, Katarína Lapšanská    
Detail Zmluva Dodávateľská * 10.10.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ AU je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Boržík & partners, s. r. o. 44948867   
Detail Zmluva Dodávateľská , 10.10.2018 Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej... Boržík & partners, s. r. o. 44948867  620.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.10.2011 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) -... Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.11.2011 Poskytnutie hotových potravinárskych výrobkov - pšeničnej múky hladkej v baleniach po 1 kg v... Potravinová banka Slovenska, o. z., Košice   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.11.2011 Záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo, ktorým je súbor činností a prác pri zhotovení... WIG, spol. s r. o. Prešov   1,440.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2011 Príkazná zmluva.
Príkazník - odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie - sa...
Viliam Paško, Nová 54, 073 01 Sobrance   950.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Plavnica OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO   200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.2.2012 Zmluva o dielo - predmetom je vypracovanie diela "Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v... Michal Bartoš - IP, Smižany   950.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.8.2011 Pozemky parc. č. 411/3 o výmere 2 007 m² , parc. č. 1133/11 o výmere 1 162 m² , podľa GPč.... Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Plavnica   30.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.3.2012 Kúpna zmluva Jaroslav Malík, Jana Malíková, Plavnica 105   260.00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 8.2.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2012 -   18,474.76 EUR 
Detail Faktúra došlá - 12.3.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2012 -   25,857.86 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.4.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2012 -   63,576.77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.2.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 839/3 o výmere 36 m2 - zastavané plochy a nádvoria Zdeno Matviak a manželka Viera Matviaková, rod. Perháčová   180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 24.1.2013 Objednávky za rok 2012 -   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.5.2012 Kúpna zmluva Paulína Bielaková, Plavnica 1   1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.5.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2012 -   15,142.18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2012 Kúpna zmluva Mária Gondeková, Plavnica 106   20.00 EUR 
Nastavenia cookies