Zmluva č. Blankozmenka 244902-2015

Typ: Dodávateľská
Číslo: Blankozmenka 244902-2015    
Predmet : Uvedená blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi vyplývajúcich z úverovej zmluvy č. 244902-2015 uzavretej medzi dlžníkom a veriteľom dňa 15. 12. 2015 vo výške 276 205 EUR vrátane príslušenstva v znení jej prípadných neskorších dodatkov.  
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
IČO: 00682420
Adresa: Štefánikova 27, 81499 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15.12.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dohoda_o_vypl_ovacom_prave_k_balnkozmenke.pdf, Veľkosť: 1.54 MB
Previazané dokumenty: