Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 8.12.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2014 -   14 267,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.12.2014 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti evidovanej na LV 1029 k.ú. Plavnica pod B1, v podiele 1/1 a... Rímskokatolícka cirkev, farnosť Plavnica 31979319  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1147/2014 22.12.2014 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Úrad Vlády SR 00151513  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2014 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, s. r. o. 36451312  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74K 4.1.2015 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu - nebytové priestory v ktorých je v súčasnosti... MUDr. Miroslav Kupec 35520345  518,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74Č 4.1.2015 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu - nebytové priestory v ktorých je v súčasnosti... MUDr. Soňa Čefová   658,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 4.1.2015 Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - výška nájomného a úhrada za... Laudanum, s. r. o.   1 124,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.1.2015 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu - nebytové priestory v ktorých je v súčasnosti... MUDr. Miroslav Imrich   821,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.1.2015 Zoznam vydaných faktúr 1-12/2014 -   9 350,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2014 9.1.2015 Mandátna zmluva - poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: "Činnosť stavebného dozoru... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  7 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.1.2015 Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom "Regenerácia centra... EKO SVIP, s. r. o. 36449717  322 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 9.1.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2014 -   30 510,13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 705/330/14P 13.1.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre polyfunkčný dom č. 217. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Rámcová kúpna zmluva 15.1.2015 Dodávanie vodárenského, kúrenárskeho, plynárenského materiálu, sanity a príslušenstva... Pavol Maráček - EMPIRIA, Piešťany   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.1.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 587/1 o výmere 123 m2 - zastavané plochy a nádvoria Ladislav Murcko a manželka Mária Murcková, Plavnica 73   86,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 201502 30.1.2015 Zmluva o dielo na vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Plavnica Ing. arch. Dušan Marek 35537531  4 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 2.2.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2015 -   13 068,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.2.2015 Prenajímateľ touto zmluvou dáva nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu... Mária Rindošová - Kvetinárstvo Katarínka 48062332  0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 12.2.2015 Objednávky za rok 2014 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.2.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 839/3 o výmere 36 m2 - zastavané plochy a nádvoria Zdeno Matviak a manželka Viera Matviaková, rod. Perháčová   180,00 EUR 
Export do csv