Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 17.4.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2014 -   14 319,78 EUR 
Detail Faktúra došlá - 12.5.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2014 -   13 869,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000057886Q 14.5.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, adresa odberného miesta:... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2014/064 16.5.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - Plavnica IBV - 12 RD,... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  2 268,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2014/064 - PP 16.5.2014 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka, stavba "Rozšírenie NN siete... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.6.2014 Kúpna zmluva Katarína Friedmannová   200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.6.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2014 -   86 458,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z o poskyt. právnych služieb 30.6.2014 Na základe tejto zmluvy sa právny zástupca zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc... JUDr. Rastislav Stašák , advokát 420 859 51  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z2214012071201 1.7.2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, projekt "Regenerácia centrálnej... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  423 476,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.7.2014 Služby pri podaní žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu na rok 2014 spolu s... Miroslav Artim 1024554619  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.7.2014 Kúpna zmluva, pozemok KN-C 1039/2 o výmere 13 m² - zastavané plochy a nádvoria. Ján Čuba, Plavnica 165   69,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.7.2014 Zámenná zmluva Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  0,00  
Detail Faktúra došlá - 21.7.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2014 -   54 843,59 EUR 
Detail Faktúra došlá - 25.8.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2014 -   21 611,56 EUR 
Detail Faktúra došlá - 10.9.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2014 -   123 753,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.9.2014 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  76 474,48 EUR 
Detail Faktúra došlá - 22.10.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2014 -   26 353,75 EUR 
Detail Faktúra došlá - 6.11.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2014 -   36 920,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Úverová zmluva č. 230666-2014 14.11.2014 Úver na financovanie projektu "Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Plavnica" Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 230666-2014 14.11.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 230666-2014, slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0,00  
Export do csv