Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.11.2015 Predmetom tejto dohody je určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle §... Sociálna poisťovňa 30807484  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.12.2015 Obec sa zaväzuje uzatroviť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Faktúra došlá - 8.12.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11-2015 -   22 331,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.12.2015 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty "Regenerácia centrálnej časti... Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441  310,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-728-062/2015 14.12.2015 Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 278/1993... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 244902-2015 15.12.2015 Záručná banka sa zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 276 205... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  276 205,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Blankozmenka 244902-2015 15.12.2015 Uvedená blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2015 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, spol. s.r.o. 36451312   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2016 1.1.2016 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.Odvádzanie odpadových... Slávka Lichvarčikova   0,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 4.1.2016 Zoznam vydaných faktúr 1-12/2015 -   8 907,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.1.2016 Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou... RWE Gas Slovensko, s. r. o. 44291809  33,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX, spol. s r. o. 47984651  450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... eGov Systems spol. s r. o. 35827521  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 22.1.2016 Objednávky za rok 2015 -   0,00  
Detail Faktúra došlá - 25.1.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2015 -   222 239,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.1.2016 NATUR-PACK a Obec Plavnica týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.1.2016 Predávajúca predáva svoju nehnuteľnosť opísanú v čl. I tejto zmluvy - CKN 840/8 o výmere... Jaroslav Stanek a manželka Katarína Staneková, rod. Sakmarová   125,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.2.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 1/2016 -   1 900,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.2.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica,... KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.   396,18 EUR 
Export do csv