Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2.1 MP/2013 22.5.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: Plavnica -... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 42181810  467 839,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/DZ221101207300102 22.5.2013 Dodatok č. 2/DZ221101207300102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava 00156621  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3/DZ221101207300103 22.5.2013 Dodatok č. 3/DZ221101207300103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  0,00  
Detail Faktúra vyšlá - 5.6.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 6/2013 -   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21052013 14.6.2013 Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu pre "Regenerácia... Numeral, spol. s r. o., Bardejov 36489671  11 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2013/OO 19.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na... Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Prešov   5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.6.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2013 -   8 381,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.6.2013 Zmluva o dielo - dodanie stavebných a pomocných prác na budove základnej školy - prevoz... Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  5 214,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 18.7.2013 Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 386/05/VK/DV,DK, ktorého... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.   0,00  
Detail Faktúra došlá - 18.7.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2013 -   14 288,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.7.2013 Mandátna zmluva - činnosť koordinátora bezpečnosti, stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s... Ing. Pavel Fedorko, Plavnica 144   720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky... GMT projekt, spol. s r. o. 36484971  35 650,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je zabezpečenie realizácie diela na predmet zákazky "Rekonštrukcia... NUMERAL, spol. s r. o. 36489671  35 977,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.7.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10. 04. 2013 medzi Ing. Jánom Valekom, Máriou Valekovou,... Ing. Ján Valek, Mária Valeková, Plavnica 441   1 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 1171-6353-2013 26.7.2013 Predaj nehnuteľností pre účel majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby - cesty, "I/68... SR - Slovenská správa ciest, Bratislava   4 009,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/DZ221101207300104 5.8.2013 Dodatok č. 4/DZ221101207300104 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 100781198 9.8.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy, Plavnica 244 Východoslovenská distribučná, a. s., Košice   0,00  
Detail Faktúra došlá - 12.8.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2013 -   13 078,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 28.8.2013 Zmena bankového spojenia a čísla účtu zhotoviteľa, projekt "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Plavnica" VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 05062013 5.9.2013 Dodanie výstupov publicity - informačné tabule, dielo "Plavnica - protipovodňové opatrenia... 3pple s. r. o., Víťaz   900,00 EUR 
Export do csv