Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 10.9.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2013 -   43 724,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 115641-2013 10.10.2013 Úverová zmluva na financovanie oprávnených výdavkov projektu "Rekonštrukcia Základnej školy... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava 00682420  525 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 115641-2013 10.10.2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000693847R 17.10.2013 Zmluva o pripojení - Plavnica 93 Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Faktúra došlá - 23.10.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2013 -   20 975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 14.11.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2013 -   322 563,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.11.2013 Zmluva o dielo - predmetom je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie osvetľovacej sústavy 3... Martin Bujňák KAMEL - elektroslužby 40291952  6 591,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 28.11.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.12.2013 Dohoda o prenajatí oplotenia pre účely verejného osvetlenia - umiestnenie troch svietidiel... Peter Sklenárik a Eva Sklenáriková, Plavnica 460   0,00  
Detail Faktúra došlá - 13.12.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2013 -   21 139,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.12.2013 Zmluva o združenej dodávke plynu - odberné miesto Plavnica 74 a Plavnica 121 RWE Gas Slovensko, s. r. o., Bratislava 44291809  35,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.12.2013 Zmluva o prevode správy majetku obce - dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - nadstavba a... Základná škola s Materskou školou Plavnica 710040393  571 029,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 27.12.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 12/2013 -   617,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 14.1.2014 Objednávky za rok 2013 -   0,00  
Detail Faktúra došlá - 27.1.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2013 -   264 748,41 EUR 
Detail Faktúra došlá - 12.2.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2014 -   6 799,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 2281/6353/2013 24.2.2014 Predaj nehnuteľností pre účel majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby - cesty "1/68... SR - Slovenská správa ciest, Bratislava 003328  501,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 25.2.2014 Zmena článku VIII, bodu 3 Mandátnej zmluvy č. RB201103 zo dňa 06. 04. 2011 RamontBuilding s. r. o., Prešov 44873905  0,00  
Detail Faktúra vyšlá - 14.3.2014 Zoznam vydaných faktúr 3/2014 -   11 550,22 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.3.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2014 -   8 078,17 EUR 
Export do csv