Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 4 18.8.2015 Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. Zmena zmluvy odsek 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné... Ministerstvo Životného prostredia SR 42181810  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.8.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Údol sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Údol 00330221  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 28.8.2015 Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4., odst. 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým... B-PLA, s. r. o. 46728210  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.9.2015 Predmetom zmluvy ja záväzok zhotoviteľa na zhotovenie bezpečnostného kamerového systému ako... Anton Pristač - PRITON 30614139  11 960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 10.9.2015 Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku II. ods. 4 zmluvy a nahrádza sa novým znením... Úrad Vlády SR 00151513  0,00  
Detail Faktúra došlá - 10.9.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2015 -   33 248,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.10.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16...
Mgr. Monika Dicová   139,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Úverová zmluva č. 242413-2015 8.10.2015 Na základe žiadosti klienta zo dňa 08. 09. 2015 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  39 730,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 242413-2015 8.10.2015 V zmysle tejto dohody dlžník vyhlasuje, že odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku,... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420   
Detail Faktúra došlá - 20.10.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2015 -   97 325,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.10.2015 Vlastník dáva správcov do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie -... Základná škola s Materskou školou Plavnica   12 703,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS 00000578542 2.11.2015 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špcifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Faktúra došlá - 4.11.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10-2015 -   16 381,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 v súlade so zákonom č.... MAKROAUDIT, s. r. o. 00330124  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015 v súlade so zákonom č.... MAKROAUDIT s. r. o 47012021  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 30.11.2012
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom...
Peter Pčolka   139,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 080-2046.823 13.11.2015 Predmetom zmluvy je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu stavby: Regenerácia... Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441  114,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1546/2015 14.11.2015 Prevodca je správcom hnuteľného majetku štátu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá... Slovenská republika - Centrum vedecko - technických informácií SR 00151882  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 14.11.2015 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Planvica - ročný rozpočet na r. 2016 W-Control, s. r. o. 36804207  4 578,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.11.2015 1. Predávajúci v 1. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v... Milan Pristáč, Rastislav Grich   590,00 EUR 
Export do csv