Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.2.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica,... KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.   396.18 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.2.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2016 -   10,731.43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.2.2016 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Sídlo... Mesto Stará Ľubovňa 00330167  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 10.3.2016 Článok č. 1 sa nahrádza novým znením: "predávajúca je výlučnou vlastníčkou... Jaroslav Stanek    
Detail Faktúra došlá - 18.3.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2016 -   14,333.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o spolupráci 30.3.2016 Predmetom tejto dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Faktúra vyšlá - 4.4.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2016 -   92.74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1611500 5.4.2016 Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných zmellcov a výrobcov zvukových a... SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská 26520 5.4.2016 Účelom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 7.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "Plavnica... LH-MONT, s. r. o. 47562234  11,686.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 8.4.2016 Zoznam vydaných faktúr 3,4 /2016 -   14,436.90 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.4.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2016 -   18,518.29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Licenčná zmluva 5/2016/Z 29.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je licencia k obrazovej reprodukcii od autora: Júliusa Nemčíka: GPB O... Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238  0.00  
Detail Faktúra vyšlá - 2.5.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2016 -   1,749.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme 5.5.2016 Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy je motorové vozidlo zn. RENAULT MASTER, EČV. SL 877 AY,... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.5.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2016 -   23,386.61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.6.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 5/2016 -   404.85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 8.6.2016 Zhotoviteľ pre objednávateľa poskytne službu "Geodetické polohopisné a výškopisné... Miroslav Ščurka - geodet 10768394  4,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 9.6.2016 Poskytovateľ služby sa touto zmluvou a počas jej trvania zaväzuje poskytovať príjemcovi... H+EKO, spol. s r. o., Košice 31688985  0.00  
Detail Faktúra došlá - 23.6.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2016 -   21,632.06 EUR 
Nastavenia cookies