Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Kz č. 3/2019 5.9.2019 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1... Peter Štupák, Ing. Lucia Štupáková   550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ladislav Rindoš a Anna Rindošová, rod. Molnárová   274,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ján Huba rod. Huba a manž. Marta Hubová rod. Paraličová   96,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Štefan Paralič, rod. Paralič a manž. Terézia Paraličová rod. Nemcová   150,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.1.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ing. Štefan Kyšela   172,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.1.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Anna Šujetová   80,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 282/2018 26.10.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 2304... Ladislav Murcko a Mária Murcková rod. Chovancová   86,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.1.2016 Predávajúca predáva svoju nehnuteľnosť opísanú v čl. I tejto zmluvy - CKN 840/8 o výmere... Jaroslav Stanek a manželka Katarína Staneková, rod. Sakmarová   125,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2021 25.6.2021 Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom... Pavol Kyšeľa   7,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.5.2018 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností (v podiele 1/1) zapísaných v katastri... Rímskokatolícka farnosť Sedembolesnej Panny Márie, Plavnica 31 979 319  14 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 2/2020 5.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci -... MIVASOFT, spol. s r. o. 36289906  21 591,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 3/2020 10.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci –... DREVONA INTERIORS s. r. o. 47188049  11 016,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 1/2020 3.8.2020 Predavajúci sa tputo zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie hnuteľné veci - didaktické... MONASTER, s. r. o. 47454547  90 096,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 260221 4.3.2021 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Speedphone 11... Slovak Telekom, a. s. 35763469  9,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 030119 3.1.2019 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Akcia: 2017 -... Slovak Telekom, a. s. 35763469  9,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 12.6.2017 Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve... Pavol Maráček- EMPIRIA 17672520   
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  4 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.5.2018 Predávajúci v prvom rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v... Stanislav Mudrík a Ladislav Kyšeľa   1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP-OP 2.11.2022 Predmet nájmu sa nachádza v budove obecného úradu a pozostáva z 1 miestnosti – zasadačky... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 3 28.2.2022 Predmet nájmu sa počnúc dňom 01. 03. 2022 rozširuje o 1 miestnosť 1.01-a (Šatňa) o výmere... Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ 43 315 496  30,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies