Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Plavnica

Základná škola v Plavnici bola postavená v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia sa v areáli školy postavil samostatný objekt telocvične a učební praktického vyučovania.

Vzhľadom k nevyhovujúcej kapacite školy bola na základe požiadaviek navrhnutá nadstavba objektu základnej školy, súčasťou rekonštrukcie bola aj revitalizácia nevyhovujúceho stavu sociálnych zariadení, realizácia nových WC a výmena nášľapných vrstiev podláh v učebniach, rekonštrukcia ústredného kúrenia, rekonštrukcia zdravotechniky a elektroinštalácie, nová plynovodná prípojka, zateplenie obvodového plášťa a riešenie vonajšej fasády.

Celkový projekt, na ktorý získala v r. 2010 Obec Plavnica nenavratné finančné prostriedky v rámci Regionálneho operačného programu - Infraštruktúra vzdelávania prispel k ekonomickej efektívnosti objektu ZŠ s MŠ.

Navrhnutým riešením sa taktiež zvýšila kapacita pre počet žiakov ZŠ.