Regenerácie centrálnej časti obce Plavnica

V septembri 2013 podala Obec Plavnica žiadosť o nenávratný finančný prostriedok v rámci Regionálneho operačného programu na obnovu obce s názvom projektu: Regenerácia centrálnej časti Obce Plavnica.

Po verejných obstarávaniach v r. 2014 sa v r. 2015 podarilo projekt reálne zrealizovať a stavebné dielo v sume cca 293 000 EUR k 30. 06. 2015 odovzdať.

Projekt bol zameraný na komplexnú rekonštrukciu miestnych komunikácii, chodníkov, sadovú úpravu, verejné osvetlenie chodníkov a lávku pre peších. Zároveň bola riešená bezbariérovosť prestupov chodníkov, čím sa uľahčil pohyb hendikepovaným osobám. Predmetné územie rekonštrukcie a jeho vytypované časti boli vo väčšine na konci svojej životnosti a nespĺňali požadované parametre z hľadiska príslušných technických noriem, resp. neboli vôbec dobudované. Vďaka realizácii projektu sa obec opäť zatraktívnila nie len pre domáce obyvateľstvo ale aj pre návštevníkov obce i regiónu.