Protipovodňové opatrenia potoka Jasenok

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: Plavnica - protipovodňové opatrenia potoka Jasenok bola poslaná ešte v januári 2011.

Skutočne zrealizovať ho sa obci Plavnica podarilo až v roku 2015. Cieľom bolo upraviť koryto potoka Jasenok - zregulovať ho, zrekonštruovať dva priepusty a tým dosiahnuť potrebnú úroveň ochrany obce a jej obyvateľov pred povodňami. Stav koryta nevyhovoval prietoku storočnej vody. Počas letných búrok z dôvodu zanesenia koryta nánosmi dochádzalo pravidelne, minimálne raz ročne k vyliatiu potoka a k zaplaveniu pozemkov rodinných domov, hospodárskych budov a ostatných technických a spoločných zariadení. Zrealizovaním projektu, kde cena stavebného diela predstavovala cca 254 000 EUR by sme mali zamedziť vytváraniu škôd a podporiť trvalo - udržateľný rozvoj obce.

Nastavenia cookies