Dodatok č. -

Typ: Dodávateľská
Číslo: -    
Predmet : Dodatok k zmluve mení Zmluvu o nájme dopravného prostriedku zo dňa 02. 05. 2016 v čl. III. Doba nájmu a v Čl. IV. Nájomné 
Partner: PALIVÁ HK, s. r. o.
IČO: 36506052
Adresa: Malý Lipník 80, 065 46 Malý Lipník
Dátum zverejnenia: 10.1.2017 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 250,00 EUR 
  dodatok-c-1-paliva-hk.pdf, Veľkosť: 287.28 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011

Dodatok: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101550808, súpisné číslo 74

Dodatok: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101505043, súpisné číslo 121

Dodatok: Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 03. 01. 2013

Dodatok: Dodatok č. 3/2013 k zmluve č. 11/2000 - práce na stavbe "Rozšírenie vodovodnej siete-Plavnica" zrealizované pre rok 2013 na základe rozpočtu, ktorý je základom tohto dodatku.

Dodatok: Dodatok č. 2/DZ221101207300102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012073001, projekt "Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Plavnica"

Dodatok: Dodatok č. 3/DZ221101207300103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012073001, projekt "Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Plavnica"

Dodatok: Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 386/05/VK/DV,DK, ktorého predmetom je prenesenie povinnosti registrácie na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví na prevádzkovateľa.

Dodatok: Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10. 04. 2013 medzi Ing. Jánom Valekom, Máriou Valekovou, Plavnica 441 a Obcou Plavnica

Dodatok: Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4., odst. 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým znením (viď. článok 2)

Dodatok: Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou produktu FIX Premium za podmienok: cena 33 EUR/MWh, doba viazanosti: 24 mesiacov

Zmluva: Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy je motorové vozidlo zn. RENAULT MASTER, EČV. SL 877 AY, modrej tmavej farby, VIN: VF1UDC3G643214944, identifikačné číslo motora: G9UB6. Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu predmetného dopravného prostriedku od 02. 05. 2016 do 31. 12. 2016. Účastníci sa dohodli, že nájomca zaplatí prenajímateľovi za prenájom predmetného vozidla nájomné mesačne.

Dodatok: Združená dodávka elektriny č. 5100307647C/2016
Adresa odberného miesta - Plavnica 505

Výpoveď: V zmysle čl. IV. ods. 4.2. Zmluvy o nájme nebytových priestorov sa prenajímateľ a nájomca dohodli na ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 01. 01. 2015 a to ku dňu 30. 11. 2016. Preplatok nájomného za mesiac december 2016 bude vrátený na účet nájomcu.

Dodatok: Dodatok k mandátnej zmluve dňa 12. 02. 2015 rieši zabezpečenie vykonávania činností preventivára požiarnej ochrany obce Plavnica.

Odmena mandatára je stanovená mesačne.

Dodatok: Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 14. 06. 2017sa z dôvodu možností a požiadaviek objednávateľa - poskytovateľa finančných prostriedkov k zabezpečeniu plynulého financovaniu mení v bode 8.3 Článku VIII Platobné podmienky.

Dodatok: V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy o dielo zo dňa 27. 04. 2018 podpísaním tohto Dodatku č. 1/2018 sa zmluvné strany vzájomne dohodli na úprave a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 27. 04 . 2018 nasledovne: V rámci článku IV. Doba plnenia sa dopĺňa bod č. v ktorom sa upresňuje doba plnenia pre rok 2018.

Dodatok: Odstránenie nedostatkov

Dodatok: Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste/obci Plavnica uzatvorenej dňa 20. 12. 2017

Dodatok: Zmluvé strany uzatvorili dňa 07. 05. 2019 Zmluvu č. ZO/2018A6605-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Zmluva bola v zmysle čl. X. bodu 10.1 uzatvorená na dobu určitú 12. mesiacov. V zmysle čl. XIII. bodu 13.3. zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že doba trvania zmluvy sa predlžuje na neurčito.

Dodatok: Balík Magio Internet XL, Biznis linka 200.

Dodatok: AKCIA: Easy Pecka

Faktúra: Za práce a činnosti vykonané podľa ZoD zo dňa 27. 10. 2011