Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.11.2017 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác pre zateplenie fasády telocvične ZŠ s MŠ... VPMJ, s. r. o.   35 800,30 EUR 
Detail Faktúra došlá - 22.11.2017 Zoznam prijatých faktúr 10/2017 -   95 665,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 22.11.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.1.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ing. Štefan Kyšela   172,20 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.1.2018 Zoznam prijatých faktúr 12/2017 -   32 436,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.1.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 12/2017 -   1 005,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.1.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Anna Šujetová   80,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.11.2017 Predmetom tejto zmluvy o združenej dodávke plynu je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre... Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.9.2017 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Karol Kušnír   176,81 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.12.2017 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Peter Chovanec   183,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.9.2017 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Krupka a Jaroslava Krupková   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2015 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, spol. s.r.o. 36451312   
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.10.2017 Predmetom tejto zmluvy je prevod správy dlhodobého hmotného majetku obce Plavnica. Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  139 619,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 20.12.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 11/2017 -   180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.12.2017 Zoznam prijatých faktúr 11/2017 -   38 157,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2017 Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.7.2017 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a schváleného rozpočtu na... Občianske združenie Deťom pre život 42171911  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2017 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového domu v Plavnici, bloku B... Rudolf Krajger    
Detail Faktúra vyšlá - 19.2.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 1/2018 -   1 902,48 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.2.2018 Zoznam prijatých faktúr 1/2018 -   28 350,72 EUR 
Export do csv