Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1...
BETPRES, s. r. o. 31684343   
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela "Protipovodňové opatrenia mimo vodného... BETPRES, s. r. o. 31684343  178 518,55 EUR 
Detail Faktúra došlá - 22.6.2018 Zoznam prijatých faktúr 5/2018 -   21 092,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.5.2018 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností (v podiele 1/1) zapísaných v katastri... Rímskokatolícka farnosť Sedembolesnej Panny Márie, Plavnica 31 979 319  14 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.7.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Ing. Matúš Bittner   0,40 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.7.2018 Zoznam prijatých faktúr 6/2018 -   67 708,15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.7.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 6/2018 -   130,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke "Pridanie... A4ka, s. r. o. 46891587  5 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... VPMJ s. r. o. 47 226 412  178 110,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.8.2018 Prenajímateľ a Pôvodný nájomca uzatvorili dňa 01.01.20011 Zmluvu o nájme nebytových... BENU SK 20, k.s. 47521252   
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Štefan Paralič, rod. Paralič a manž. Terézia Paraličová rod. Nemcová   150,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ján Huba rod. Huba a manž. Marta Hubová rod. Paraličová   96,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ladislav Rindoš a Anna Rindošová, rod. Molnárová   274,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 21.8.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2018 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 21.8.2018 Zoznam prijatých faktúr 7/2018 -   53 645,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2018 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených,... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  4 680,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 31.8.2018 Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods.6 zákona o Environmentálnom fonde na základe... Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  5 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 6.8.2018 Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe... Environmentálny fond   100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.2.2018 Predmetom tejto zmluvy sú služby spojené s poskytovaním web-priestoru (WEBhosting) pre doménu:... Netix Solutions s. r. o 43783627  15,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.9.2018 Dodatok k nájomnej zmluve - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  699,00 EUR 
Export do csv