Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá - 15.2.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 1/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 13.2.2017 Zoznam prijatých faktúr 1/2017 -   17 355,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.1.2017 Dodatok k zmluve mení Zmluvu o nájme dopravného prostriedku zo dňa 02. 05. 2016 v čl. III.... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.2.2017 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 podľa zákona č. 431/2002... Boržík & partners, s. r. o., audítorská spoločnosť 44948867  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  4 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predmetom prevodu je pozemok C KN 340 k. ú. Plavnica. LV č. 1, Obec Plavnica Ján Sekelský a Eva Sekelská   79,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predmetom prevodu je pozemok C KN 344, k.ú. Plavnica. LV č. 1, Obec Plavnica Mgr. Ján Jurašovský a manž. Mária Jurašovská   85,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 6.3.2017 Predmetom zmluvy je spracovanie Projektového zámeru a následne Žiadosti o nenávratný... Miamar, s. r. o. 47611421  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.2.2015 Prenajímateľ touto zmluvou dáva nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu... Mária Rindošová - Kvetinárstvo Katarínka 48062332  0,00  
Detail Faktúra došlá - 16.3.2017 Zoznam prijatých faktúr 2/2017 -   15 059,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.4.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2017 -   14 709,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.4.2017 Predmetom tejto Zmluvy o združení je úprava práv a povinnosti pri realizácií aktivít... Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí SL 37793225  10 337,43 EUR 
Detail Faktúra došlá - 13.4.2017 Zoznam prijatých faktúr 3/2017 -   18 926,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.3.2017 Touto zmluvou predávajúci odplatne prevádzajú na kupujúceho diel č. 3 a diel č. 4 v súlade... Stanislav Bielak, Alena Bielaková, František Kyšeľa   1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.5.2017 Zoznam prijatých faktúr 4/2017 -   19 528,02 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 19.5.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 12.6.2017 Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve... Pavol Maráček- EMPIRIA 17672520   
Detail Faktúra vyšlá - 26.6.2017 Zoznam vydaných faktúr 5/2017 -   404,85 EUR 
Detail Faktúra došlá - 26.6.2017 Zoznam prijatých faktúr 5/2017 -   12 242,13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.1.2017 Dodatok k mandátnej zmluve dňa 12. 02. 2015 rieši zabezpečenie vykonávania činností... Ing. Pavel Fedorko 37682075  25,00 EUR 
Export do csv