Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.2.2018 Zhotoviteľ pre objednávateľ poskytne službu: "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre... Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM   4 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.3.2018 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "... SAGANSPORT s. r. o. 47846470  123 036,02 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.3.2018 Zoznam prijatých faktúr 2/2018 -   18 237,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.2.2018 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r.o. 47984651  400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 13.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 03/2018 -   16 897,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.4.2018 Predmetom zmluvy je Dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.1.2018 Zmluvne strany sa dohodli, že čl. 4.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením: "Údaje,... NATUR-PACK, a. s. 35 979 798   
Detail Faktúra vyšlá - 18.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2018 -   90,13 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.4.2018 Zoznam prijatých faktúr 3/2018 -   19 465,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.4.2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.4.2018 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Jakub Štupák   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.4.2018 Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.5.2018 Predávajúci v prvom rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v... Stanislav Mudrík a Ladislav Kyšeľa   1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.6.2015 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa ponechať užívateľovi do užívania priestor na... Fröhlich Štefan a Fröhlichová Mária r. Šlosárová    
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri podaní... Ján Repka - vedúci ĽH Pastrnoci   270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.5.2018 Zoznam prijatých faktúr 4/2018 -   24 198,94 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.5.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2018 -   2 019,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2018 Mandatár sa zaväzuje, že v plnom rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Andrej Kyšeľa   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1...
BETPRES, s. r. o. 31684343   
Export do csv
Nastavenia cookies