Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 5/2019 14.10.2019 Predmetom prevodu sú pozemky C KN 356/4 a C KN 356/5 k.ú. Plavnica. LV č. 1, Obec Plavnica. Jaroslav Fedorko, Monika Fedorková   145,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 38/2019 9.10.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Martina Štupáková   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 39/2019 9.10.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Bc.Terézia Fabisová   162,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 40/2019 9.10.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Ing. Ľubomír Hnat   145,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoGÚ 1/2019 8.10.2019 Prima banka uzatvára v súlade s § 708 a násl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnými... Prima Banka Slovensko, a .s.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 36/2019 30.9.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Miroslava Pjechová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 37/2019 30.9.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Dávid Vančo   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 35/2019 27.9.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Martin Štupák   147,64 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 08/2019 19.9.2019 Zoznam prijatých faktúr 08/2019 -   54 890,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoD z 27.04.2018 11.9.2019 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... VPMJ s.r.o. 47 226 412  116 369,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kz č. 3/2019 5.9.2019 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1... Peter Štupák, Ing. Lucia Štupáková   550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZZ č. 1/2019 5.9.2019 Predmetom tejto zmluvy je zámena pozemkov tak, že výlučným vlastníkom pozemku C KN 257/9 o... Peter Štupák, Ing. Lucia Štupáková   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 34/2019 4.9.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Mária Štupáková   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 2/2019 3.9.2019 Predmetom kúpy je parcela CKN 972/7 o výmere 30 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, ktorá... František Solecký, Jana Solecká rod. Kačmárová   360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 3/2019 2.9.2019 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... EUROVIA SK, a. s. 31651518  45 539,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 32/2019 26.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Jozef Nemec   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 33/2019 26.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Pavol Nedbal   159,11 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 07/2019 19.8.2019 Zoznam vydaných faktúr 07/2019 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 07/2019 19.8.2019 Zoznam prijatých faktúr 07/2019 -   23 222,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZFP č. 1/2019 13.8.2019 1) Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov účastníkov tejto Zmluvy za účelom... SOLISKO ČIRČ s. r. o., Obec Čirč, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník   3 767,65 EUR 
Export do csv