Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2016 5.9.2016 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu ZoD a... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľská 1-2016 5.10.2016 Tento dodatok č. 1-2016 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 08-2016 na realizáciu... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  1 308,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 15112021 1.12.2021 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  212 141,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2013 15.5.2013 Dodatok č. 3/2013 k zmluve č. 11/2000 - práce na stavbe "Rozšírenie vodovodnej siete-Plavnica"... Ing. Milan Štupák - IVS, Nová Ľubovňa   31 579,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22/2011 21.11.2011 Prenájom špeciálnych mechanizmov - 2. RP PRK Ing. Milan Štupák - IVS, SĽ    
Detail Faktúra došlá 110043 12.4.2011 Za práce vykonané na stavbe: "Plavnica oprava po povodni" Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   35 996,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 110070 11.5.2011 Za práce vykonané na stavbe: "Plavnica oprava po povodni", prístupová komunikácia na... Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   14 557,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 110135 6.6.2011 Za práce vykonané na stavbe "Plavnica oprava po povodni" Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   74 900,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 110174 8.7.2011 Za práce vykonané na stavbe: "Plavnica oprava po povodni"

1. SO - 01 Prístupová komunikácia...
Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   31 545,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110243 15.8.2011 Za provizórnu obnovu miestnej komunikácie k ČOV - na základe príkazu starostu obce č.... Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   40 270,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 110242 15.8.2011 Za vykonané povodňové záchranné práce - rýpadlo-nakladač Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   1 692,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 110386 18.10.2011 Za práce naviac vykonané na stavbe "Revitalizácia obce Plavnica" Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   2 981,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.2.2015 Predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku pracovných úrazov... Ing. Pavel Fedorko 37682075  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.1.2017 Dodatok k mandátnej zmluve dňa 12. 02. 2015 rieši zabezpečenie vykonávania činností... Ing. Pavel Fedorko 37682075  25,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ PO je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Faktúra došlá 24/2011 29.3.2011 Za poradenstvo pri výberovom konaní na stavebný dozor a na "Opravu škôd po povodniach" Ing. Pavel Fedorko, Plavnica   468,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25/2011 8.12.2011 Školenie pracovníkov - BOZP - 2. RP PRK Ing. Pavel Fedorko, Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.7.2013 Mandátna zmluva - činnosť koordinátora bezpečnosti, stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s... Ing. Pavel Fedorko, Plavnica 144   720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.1.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ing. Štefan Kyšela   172,20 EUR 
Export do csv