Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/1/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., MUDr. Martina Imrichová 50 464 931   
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Faktúra došlá 2011002 7.4.2011 Za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Eko dvor a kompostáreň - Plavnica" Ing. Alžbeta Kočišová, Michalovce   3 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 11.7.2011 Zmluva o dielo Ing. Alžbeta Kočišová, Michalovce   20 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 17.10.2011 Práca Garanta projektu a príprava mapových podkladov - 2. RP PRK Ing. Anton Bednár, Lipany    
Detail Zmluva Dodávateľská 201502 30.1.2015 Zmluva o dielo na vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Plavnica Ing. arch. Dušan Marek 35537531  4 050,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2017 30.3.2017 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Ing. Ján Osvald   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 11.4.2013 Kúpna zmluva Ing. Ján Valek, Mária Valeková, Plavnica 441   1 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.7.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10. 04. 2013 medzi Ing. Jánom Valekom, Máriou Valekovou,... Ing. Ján Valek, Mária Valeková, Plavnica 441   1 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 28.3.2011 Mandátna zmluva Ing. Jozef Macejko - M. J. Consult, Bratislava   2 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.9.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Ing. Ľubomír Hnat   145,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 40/2019 9.10.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Ing. Ľubomír Hnat   145,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNBzo dňa 27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.9.2019 Ing. Ľubomír Hnat    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 27.09.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09. 2019 Ing. Ľubomír Hnat    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50326 24.10.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt... Ing. Ľubomír Hnat   152,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoN B zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Ing. Marek Rindoš    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 kZoNB zo dňa 31.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Ing. Marek Rindoš    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50525 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Ing. Marek Rindoš   182,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15/2011 17.10.2011 Práce vodného majstra - 2. RP PRK Ing. Marko Mihok, Svinia    
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.7.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Ing. Matúš Bittner   0,40 EUR 
Export do csv