Zmluva č. 1378/3030/2016

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1378/3030/2016    
Predmet : Povinný je výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v obci Plavnica, v kat. území Plavnica, zapísaného na LV č. 1 ako pozemky par. KN-C č. 283/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 537 m2, par. KN-C č. 282/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2356 m2, par. KN-C č. 283/1, ostatné plochy o výmere 2291 m2, KN-C č. 284, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1189 m2, par. KN-C č. 1289/2, vodné plochy o výmere 739 m2, par. KN-C č. 1057/1, vodné plochy o výmere 432 ,2, par. KN-C č. 171/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1881 m2, a parc. KN-C č. 1091/59, trvalé trávne porasty o výmere 36 m2 ("slúžiace pozemky") 
Partner: Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum zverejnenia: 8.11.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva-o-zriadeni-vecneho-bremena.pdf, Veľkosť: 1.14 MB
Previazané dokumenty: