Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.9.2016 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 31.5.2015 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa ponechať užívateľovi do užívania priestor na... Barkociová Mária, r. Chmeliarová    
Detail Zmluva Dodávateľská - 12.6.2017 Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve... Pavol Maráček- EMPIRIA 17672520   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00000577740 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2016 29.12.2016 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Axxence Slovakia, s. r. o.    
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2015 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, spol. s.r.o. 36451312   
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2017 Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2017 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového domu v Plavnici, bloku B... Rudolf Krajger    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 3.1.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Veronika Kasinová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP 542018 11.4.2018 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná , a. s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.4.2018 Predmetom zmluvy je Dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.1.2018 Zmluvne strany sa dohodli, že čl. 4.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením: "Údaje,... NATUR-PACK, a. s. 35 979 798   
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.4.2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.6.2015 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa ponechať užívateľovi do užívania priestor na... Fröhlich Štefan a Fröhlichová Mária r. Šlosárová    
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1...
BETPRES, s. r. o. 31684343   
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.8.2018 Prenajímateľ a Pôvodný nájomca uzatvorili dňa 01.01.20011 Zmluvu o nájme nebytových... BENU SK 20, k.s. 47521252   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/38/054/161 1.10.2018 Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na... ÚPSVaR Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ PO je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Export do csv