Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 31. 07.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2020 Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 290719 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 Zuzana Kyšelová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 30. 09.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 09. 2020 Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoV 16.3.2021 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku. Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 KZ z 5.8.2020 7.4.2021 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVS Orange 30.4.2021 Predmetom zmluvy je pridelenie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k KZ Mivasoft 26.4.2021 Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská 365/330/20Pv 6.7.2020 Predmetom tejto zmluvy je: Dodávka vody verejným vodovodom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 42021 11.3.2021 Dodanie prvkov na detské ihrisko:

- zostava: CM 0023/4
- hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/
SAGANSPORT s. r. o. 47847460   
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZZnT 15.10.2021 Predmetom tejto zmluvy je zapožičanie telekomunikačného zariadenia značky a modelu Zapozicka... Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2/38/010/9 3.11.2021 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská D. č. 1 7.1.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení spoločného školského úradu.
Dopĺňa sa posledná veta v...
Obec Lomnička, Obec Šarišské Jastrabie    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 19. 01. 2022 1.2.2022 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Erika Tomková    
Detail Zmluva Dodávateľská P1 3.10.2022 Príloha č. 1 - Popis systému triedeného zberu v obci platný od 1. 1. 2022 NATUR-PACK, a. s 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská D č.22/38/010/6 9.11.2022 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zrealizovať činnosť bližšie špecifikovanú... ÚPSVaR Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/1/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., MUDr. Martina Imrichová 50 464 931   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/2/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... MUDr. Soňa Čefová, zubná ambulancia 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/3/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s.r.o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod. č. 3 27.2.2023 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny, ako aj na... NATUR-PACK, a. s 35 979 798   
Export do csv
Nastavenia cookies