Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 31. 07.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2020 Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 290719 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 Zuzana Kyšelová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 30. 09.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 09. 2020 Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoV 16.3.2021 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku. Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 KZ z 5.8.2020 7.4.2021 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVS Orange 30.4.2021 Predmetom zmluvy je pridelenie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k KZ Mivasoft 26.4.2021 Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská 365/330/20Pv 6.7.2020 Predmetom tejto zmluvy je: Dodávka vody verejným vodovodom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 42021 11.3.2021 Dodanie prvkov na detské ihrisko:

- zostava: CM 0023/4
- hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/
SAGANSPORT s. r. o. 47847460   
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZZnT 15.10.2021 Predmetom tejto zmluvy je zapožičanie telekomunikačného zariadenia značky a modelu Zapozicka... Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2/38/010/9 3.11.2021 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská D. č. 1 7.1.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení spoločného školského úradu.
Dopĺňa sa posledná veta v...
Obec Lomnička, Obec Šarišské Jastrabie    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 19. 01. 2022 1.2.2022 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Erika Tomková    
Detail Faktúra vyšlá VFA D12/2020 15.12.2020 Dobropis -   -174,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 16.5.2011 Prenájom nehnuteľnosti Zdena Štupáková, Plavnica 414   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3352011 27.5.2011 Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 350/330/11P 7.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 8005100711 9.8.2011 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti - zdravotné stredisko SPP - distribúcia, a. s. Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.10.2011 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) -... Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava   0,00  
Export do csv