Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 16/2011 19.10.2011 Práce ťažby, príprava drevnej hmoty - 2. RP PRK Andrej Vančo, Plavnica    
Detail Objednávka vyšlá 17/2011 25.10.2011 Ihličnaté žrde - 2. RP PRK LTDD, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 18/2011 27.10.2011 Práce a činnosti uvedené v Zmluve o dielo zo dňa 27. 10. 2011 WIG, Prešov    
Detail Objednávka vyšlá 21/2011 21.11.2011 Stavebné klince - 2. RP PRK DMZ SLOVAKIA, s. r. o., SĽ    
Detail Objednávka vyšlá 22/2011 21.11.2011 Prenájom špeciálnych mechanizmov - 2. RP PRK Ing. Milan Štupák - IVS, SĽ    
Detail Objednávka vyšlá 23/2011 25.11.2011 Drôt a klamra - 2. RP PRK Ing. Štefan Repka - FERIMEX, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 25/2011 8.12.2011 Školenie pracovníkov - BOZP - 2. RP PRK Ing. Pavel Fedorko, Plavnica    
Detail Objednávka vyšlá 24/2011 5.12.2011 Rukavice, klamra - 2. RP PRK Ing. Štefan Repka - FERIMEX, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 26/2011 15.12.2011 Motorová píla Stihl MS-362 - 2. RP PRK Ján Mrug, Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.2.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 03. 01. 2013 Eva Chovancová, rod. Murcková, Plavnica 73    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/13 18.4.2013 Zmluva o odkúpení vozidla Carcom, s. r. o., Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 242413-2015 8.10.2015 V zmysle tejto dohody dlžník vyhlasuje, že odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku,... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 10.3.2016 Článok č. 1 sa nahrádza novým znením: "predávajúca je výlučnou vlastníčkou... Jaroslav Stanek    
Detail Zmluva Dodávateľská 1611500 5.4.2016 Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných zmellcov a výrobcov zvukových a... SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o spolupráci 30.3.2016 Predmetom tejto dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2016 5.9.2016 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu ZoD a... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.10.2016 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie (malé podnikanie a organizácie - maloodber) SPP, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 3 7.10.2016 Združená dodávka elektriny č. 5100307647C/2016
Adresa odberného miesta - Plavnica 505
Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1378/3030/2016 8.11.2016 Povinný je výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v obci Plavnica, v kat. území... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.11.2016 V zmysle čl. IV. ods. 4.2. Zmluvy o nájme nebytových priestorov sa prenajímateľ a nájomca... MUDr. Miroslav Imrich    
Export do csv